Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - štatistiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Gabriela_Nedelova.docx  
Vyučované predmety: Analýza dát a reporting
Diplomový seminár
Diplomový seminár (TS)
Dotazníkový prieskum
Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku
Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR
Marketingový informačný systém a marketingový výskum
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Štatistika
Štatistika a demografia
Štatistika v humanitných vedách
Konzultačné hodiny: KH na LS 2022/23: utorok 9:00 - 12:00 hod. Na konzultácie je potrebné sa prihlásiť mailom.
E-mail:
gabriela.nedelova
Telefón: 048/4466615
Kancelária: č. 324 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Priestorová a štrukturálna dezagregácia Okunovho zákona a Phillipsovej krivky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024

Zahraničné výskumné projekty

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor