Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie: -
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Anna Vaňová.pdf
VUPCH Vaňová EN.pdf
VUPCH Vaňová SK.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár (TS)
Inovácie vo verejnom sektore
Kultúra a regionálny rozvoj (VP)
Marketing území
Marketing vo verejnom sektore a neziskovom sektore
Marketingová komunikácia územia
Marketingový manažment v miestnom a regionálnom rozvoji
Miestna a regionálna ekonomika a politika
Nové trendy v miestnej a regionálnej politike
Participatívna tvorba verejných politík
Verejná politika
Základy marketingu
Konzultačné hodiny: Pondelok od 14h do 15h. Utorok 10,00 – 11,00h.
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 048 446 20 15
Kancelária: 215
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Prvá časť ekonomickej analýza dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 20. 12. 2017
Druhá časť ekonomickej analýzy dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 17. 12. 2018
Tretia časť ekonomickej analýzy dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 11. 2021
Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2025

Zahraničné výskumné projekty

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences , grantová schéma: INTERREG Central Europe, dátum ukončenia: 31. 5. 2020
Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie., grantová schéma: APVV SK-FR, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Domáce ostatné projekty

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVaEZ SR - SK PRES/2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016

Zahraničné ostatné projekty

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
Public Administration Education Quality Enhancement, grantová schéma: Erasmus+ K2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor