Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.

Funkcia: vedúca katedry
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Vanda Maráková.pdf
VUPCH_EN_Vanda Maráková.pdf
VUPCH_SK_Vanda Maráková.pdf  
Vyučované predmety: Cultural and Urban Tourism
Destination Management
Diplomový seminár - CR
Inovácie v cestovnom ruchu
Kultúrny a mestský cestovný ruch
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v cestovnom ruchu
Management and Tourism Marketing
Manažment a marketing cestovného ruchu
Manažment cestovného ruchu
Marketing podnikov CR
Marketingový manažment cestovného ruchu
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Teória cestovného ruchu
Tourism Management and Marketing
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2216
Kancelária: č. 121
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2010
Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009
Projekt pre prax: Destinačný manažment pre mestá Bytča a Karolínka, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 9. 2020
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Prieskum ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Zber, spracovanie a interpretácia dát získaných prieskumom ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 10. 2. 2021
Správa z výskumnej činnosti ako podklad pre tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 10. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Silver Via Alpina - SilViAlp, grantová schéma: EU - COSME, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Zahraničné ostatné projekty

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility, grantová schéma: Visegrad Fund, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grantová schéma: Európsky sociálny fond, dátum ukončenia: 31. 10. 2020
UTHRad Integrated Programme - Pathways of co-operation – support for entities implementing international co-operation - Starting and running a business in selected European Union countries , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2021
SMART Tourism Skills Initiative, grantová schéma: Erasmus+, dátum ukončenia: 31. 10. 2023
Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market, grantová schéma: Erasmus + KA2 , dátum ukončenia: 30. 8. 2024

Vedecké monografie


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka