Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH HOREHÁJOVÁ SEPTEMBER 2017.docx  
Vyučované predmety: Makroekonómia 1.
Mikroekonómia 1. (v AJ)
Mikroekonómia 3.
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Streda: 09:00-12:00, Štvrtok: 09:00-10:00
E-mail:
maria.horehajova
Telefón: 048/446 2615
Kancelária: č. 204
Iné: Výskumné oblasti JEL: H 55 Social Security and Public Pensions, H 83 Public Administration, Public Sector Accounting and Audits, I 32 Measurement and Analysis of Poverty, R 11 Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues and Changes

Domáce výskumné projekty

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia, grantová schéma: Zmluva medzi Európskou komisiou a BBSK / UMB - Letter of commitment - spolupráca, dátum ukončenia: 30. 9. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor