Závadský Ján, prof. Ing., PhD.

Funkcia: Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional_profile_Jan_Zavadsky.pdf
VPCH_Zavadsky_2018.docx  
Vyučované predmety: Organizačné audity
Podnikové manažérske systémy
Systém manažérstva proti korupcii
Konzultačné hodiny: streda od 8.00 do 10.00 hod.(Dátum a čas je potrebné si s vyučujúcim vopred dohodnúť e-mailom. Konzultácie sú možné po dohode s vyučujúcim aj v inom, ako uvedenom čase, a to prostredníctvom MS Teams).
E-mail:
jan.zavadsky
Telefón: +421 908 068 333
Kancelária: K1
Iné: Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality - Poverený vykonávaním funkcie prorektora pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Člen programovej komisie Personálna práca v priemyselnom podniku a programovej komisie Priemyselné manažérstvo v odbore 36 Strojárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, člen odborovej subkomisie Ekonomika a manažment podniku v odbore 8 Ekonómia a manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, člen odborovej komisie Ekonomika a management na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, manažér vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, člen Vedeckej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, garant študijného programu Podnikové manažérske systémy na Ekonomickej fakulte UMB.

Domáce výskumné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach , grantová schéma: Zmluva na poskytnutie služieb, dátum ukončenia: 31. 3. 2020
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016 - PROARCH s.r.o POPRAD, grantová schéma: zmluva o spolupráci , dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Zmeny v spotrebiteľskom správaní vplyvom pandémie COVID-19 za účelom predikcie jeho vývoja , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Analysis of the PASELL documentation - connection between 5 macro processes and current process cards, grantová schéma: Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb, dátum ukončenia: 29. 4. 2022

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky , grantová schéma: Zmluva o poskytnutí služieb, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2019

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor