Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.

Funkcia: profesor
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: EAPAA-CV-Template-rev-Nemec.pdf  
Vyučované predmety: Ekonómia verejného sektora
Financial management 2
Finančný manažment 2
Verejné financie 2
Konzultačné hodiny: ZS: Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
juraj.nemec
Telefón: 048/446 63 18
Kancelária: NB 210
Iné: Verejné financie 3

Domáce výskumné projekty

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018

Zahraničné ostatné projekty

Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 31. 1. 2020

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor