Zimková Emília, prof. Ing. PhD.

Funkcia: profesor
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Emília Zimková_professional profile.pdf  
Vyučované predmety: Bankovníctvo
Diploma seminar
Diplomový seminár
Diplomový seminár
Financial management of banks and insurance companies
Finančné riadenie bánk a poisťovní
Hospodárska politika
Makroekonómia 3.
Manažment a marketing finančných inštitúcií
Menová analýza a prognóza
Peňažníctvo a monetárna ekonómia
Poisťovníctvo
Regulácia a riziko v bankách
Seminár k bakalárskej práci
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Konzultačné hodiny: LS: pondelok 10:40 - 12:00; piatok 10:40 - 12:00; Na konzultácie je potrebné vopred sa prihlásiť mailom.
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 63 22
Kancelária: NB 431
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor