Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.

Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Andrej Malachovsky.pdf  
Vyučované predmety: Cestovný ruch v Európskej únii
Diplomová práca - CR
Gastronómia a výživa
Manažment 1 - CR
Manažment ubytovacích a pohostinských zariadení
Seminár k bakalárskej štátnej skúške - CR
Seminár k inžinierskej štátnej skúške - CR
Strategický manažment
Strategický manažment 2
Tourism in European Union
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
Kancelária: č. 120
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Matematický model motivácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka