Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.

Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Andrej Malachovský.pdf  
Vyučované predmety: Cestovný ruch v Európskej únii
Diplomový seminár - CR
Gastronómia a výživa
Manažment 1 - CR
Manažment cestovného ruchu
Manažment ubytovacích a pohostinských zariadení
Seminár k bakalárskej štátnej skúške - CR
Strategický manažment
Strategický manažment 2
Tourism in European Union
Základy cestovného ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2218
Kancelária: č. 123
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Matematický model motivácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2010
Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009
Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Zahraničné ostatné projekty

Online reputation management in Tourism, grantová schéma: Erasmus + KA2, dátum ukončenia: 30. 4. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka