Orviská Marta, prof. Ing., PhD.

Funkcia: profesor
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH_MO.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Financial management 2
Financie
Financie a mena
Finančný manažment 2
Hospodárska politika
Makroekonómia 3
Makroekonómia 3.
Metodológia a etika vedeckej práce 1
Metodológia a etika vedeckej práce 2
Public finance and public choice
Seminár k bakalárskej práci
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Štandardizácia a medzinárodné štandardy
Taxation and tax administration
Verejné financie
Verejné financie 2
Verejné financie a verejná voľba
Zdaňovanie a daňová správa
Konzultačné hodiny: ZS: utorok 13:00-15:00; streda 9:00 - 11:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
marta.orviska
Telefón: 048/446 63 17
Kancelária: NB 226
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax)., grantová schéma: OP ĽZ ITMS 2014+, dátum ukončenia: 29. 5. 2020
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012

Zahraničné výskumné projekty

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018

Zahraničné ostatné projekty

Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 31. 1. 2020

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor