Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Marčeková Radka, Ing. PhD.,

Funkcia: odborná asistentka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Marcekova_Radka_2021.pdf
VPCH - Marčeková_august_2020.pdf  
Vyučované predmety: Dopravné služby v cestovnom ruchu
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch
Manažment a marketing cestovného ruchu
Marketing - CR
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: 048/446 2217
Kancelária: č. 122
Iné: Študijný poradca pre študentov bakalárskeho štúdia v programe Cestovný ruch a inžinierskeho štúdia v programe Ekonomika a riadenie cestovného ruchu. Konzultácie cez MS Teams sú možné každý štvrtok od 09,00 do 10,00 hod. cez link: http://bit.ly/konz_sp_CR

Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2010
Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009
Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Zahraničné výskumné projekty

Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm, grantová schéma: HORIZON 2020 - EURATOM, dátum ukončenia: 31. 8. 2025

Domáce ostatné projekty

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, grantová schéma: OP vzdelávanie , dátum ukončenia: 30. 11. 2015

Zahraničné ostatné projekty

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018

Vedecké monografie


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka