Izáková, Katarína, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Izáková.pdf  
Vyučované predmety: Bankovníctvo
Financie a mena
International finance
Medzinárodné financie
Poisťovníctvo
Seminár k bakalárskej práci
Konzultačné hodiny: LS: Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
katarina.izakova
Telefón: 048/446 63 19
Kancelária: NB 209
Iné: Ročníkový učiteľ pre 2. ročník inžinierskeho štúdia

Domáce výskumné projekty

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor