Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie: RRaVS
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional Profile_Stanislav Kološta.pdf
VUPCH_Kološta_dec_2021.PDF  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou
Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Diplomová práca s obhajobou
Diplomový seminár
Environment
Environmental Management in Business
Environmentálna ekonómia a politika
Environmentálny manažment v podnikaní
Metodológia výskumu
Miestny a regionálny rozvoj
Priestorová ekonomika
Seminár k bakalárskej práci (TM)
Učiace sa regióny
Konzultačné hodiny: ut. 13:00-15:00, št. 13:00-15:00
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón: 048 446 2729
Kancelária: 422
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 11. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017

Zahraničné ostatné projekty

Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EHP Slovensko, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor