Sýkorová Katarína, Ing., PhD.

Funkcia: vedúca oddelenia RRVS, odborný asistent
Oddelenie: -
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Katarína Sýkorová.pdf
VPCH Sýkorová.doc  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Informačné systémy vo verejnom sektore
Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore
Rozvoj miestnej a regionálnej ekonomiky
Rozvoj vidieka
Social protocol (BEM)
Spoločenský protokol (EMP)
Verejná správa a regionálna politika
Verejná správa a regionálny rozvoj
Základy verejnej ekonómie
Konzultačné hodiny: Utorok 13:00-15:00. Štvrtok 9:30-11:30.
E-mail:
katarina.sykorova
Telefón: 048 446 2016
Kancelária: 216
Iné: Na konzultácie je potrebné sa vopred nahlásiť e-mailom alebo telefonicky.

Domáce výskumné projekty

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 11. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie., grantová schéma: APVV SK-FR, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Odborné knižné publikácie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor