Musová Zdenka prof. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie: Marketingu
Vedecko pedagogická charakteristika: 2019_VPCH Musová.PDF
Musova_WoS.xls  
Vyučované predmety: Finančné riadenie bánk a poisťovní
Manažment a marketing finančných inštitúcií
Manažment vzťahov so zákazníkom
Marketing
Spoločenský marketing
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Strategický a projektový manažment
Konzultačné hodiny: pondelok: 11,00 - 13,00 hod.; streda: 9,00 - 11,00 hod.
E-mail:
zdenka.musova
Telefón: + 421 48 446 27 24
Kancelária: č. 320
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor