Laco Peter, Ing., PhD.

Funkcia: vedúci oddelenia informačných systémov
Oddelenie: informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH laco 2017.pdf  
Vyučované predmety: Business Graphics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Corporate Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Dynamické internetové aplikácie
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatika
Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Internetové aplikácie
Marketingový informačný systém a marketingový výskum
Počítačová grafika pre ekonómov
Konzultačné hodiny: Pondelok/Monday 8:30 - 10:30 (prihláste sa mailom alebo cez Teams / apply by mail or Teams).
Je možné dohodnúť sa aj na iný čas/ It is possible to agree on another time.
E-mail:
peter.laco
Telefón: 048 / 446 6619
Kancelária: 308 - nová budova (new building:)
Iné: Spolupracujem s EDUTUS
"A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle." (Malý kúsok znalosti, ktorú dokážeme využiť, má nekonečne väčšiu cenu než obrovské množstvo znalostí, ktoré sú nečinné) Chalíl Džibrán (1883 – 1931)
"Ipsa scientia potestas est." (Poznanie je sila) Francis Bacon (1561 – 1626)

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní , grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor