Boďa Martin, doc. PhDr. Ing., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód
Vedecko pedagogická charakteristika: 2019-02-18_boda_vpch.pdf  
Vyučované predmety: Ekonometria a modelovanie ekonomických procesov
Financial Models (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Finančná analytika
Finančno-ekonomická analýza podniku - FBI
Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Risk and Uncertainty in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Riziko a neistota vo financiách
Konzultačné hodiny: KH LS 2022/23: streda 12:00 - 15:00 po ohlásení e-mailom, ak bude spätne e-mailom potvrdený.
E-mail:
martin.boda
Telefón: 048/446 6617
Kancelária: č. 328 - nová budova EF
Iné: Študent sa na konzultácie prihlasuje osobným dohovorom alebo e-mailom, v ktorom treba uviesť čas príchodu, predpokladanú dĺžku trvania aj konzultačný okruh. Konzultácia musí byť mnou osobne alebo spätným e-mailom potvrdená.

Domáce výskumné projekty

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Nové DEA modely pre použitie na regulačné účely vo finančných a sieťových odvetviach, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Priestorová a štrukturálna dezagregácia Okunovho zákona a Phillipsovej krivky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024

Vysokoškolské učebnice


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor