Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.

Funkcia: vedúca katedry, docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Europasss Vitálišová SK 2021.pdf
Professional profile_Katarína Vitálišová.pdf
Vitalisova_VPCH_EN.pdf
Vitalisova_VUPCH_SK.pdf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Diplomová práca s obhajobou (TS)
Inovácie vo verejnom sektore
Manažment a marketing území
Marketing vo verejnom sektore a neziskovom sektore
Marketingový manažment v miestnom a regionálnom rozvoji
Nové trendy v miestnej a regionálnej politike
Participatívna tvorba verejných politík
Rozvoj vidieka
Spoločenský protokol (EMP)
Verejná politika
Verejná správa a regionálna politika
Verejná správa a regionálny rozvoj
Základy marketingu
Základy verejnej politiky
Konzultačné hodiny: Utorok 9-11 a Streda 9-11
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: 048 446 2017
Kancelária: 217
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2022
Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 6. 2022
Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2025

Zahraničné výskumné projekty

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie., grantová schéma: APVV SK-FR, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries, grantová schéma: H2020, dátum ukončenia: 30. 4. 2024

Domáce ostatné projekty

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVaEZ SR - SK PRES/2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016

Zahraničné ostatné projekty

INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE, grantová schéma: IVF, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
Public Administration Education Quality Enhancement, grantová schéma: Erasmus+ K2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor