Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.

Funkcia: vedúca Katedry, odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH KNAPKOVÁ 01_2022.pdf  
Vyučované predmety: Pracovné právo
Pracovné právo (v AJ)
Právo
Právo (v AJ)
Správne právo
Základy práva
Životné prostredie
Konzultačné hodiny: ZS 2022/2023:
E-mail:
miroslava.knapkova
Telefón: 048/446 2653
Kancelária: 1. poschodie, č. 128
Iné: Výskumné oblasti JEL: K 12 Contract Law, K 22 Antitrust Law, K 31 Labor Law, L 26 Entrepreneurship, M 21 Business Economics

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Implementácia systému manažérstva proti korupcii - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach , grantová schéma: Zmluva na poskytnutie služieb, dátum ukončenia: 31. 3. 2020
Ekonomické a právne dopady prijatia eura na spoločnosti s ručením obmedzeným, grantová schéma: UGA, dátum ukončenia: 31. 5. 2011
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky , grantová schéma: Zmluva o poskytnutí služieb, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu, grantová schéma: OP Vzdelávanie, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, grantová schéma: OP vzdelávanie , dátum ukončenia: 30. 11. 2015
Národný projekt „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie “, grantová schéma: OP Ľudské zdroje , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Zahraničné ostatné projekty

Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia. , grantová schéma: International Visegrad Fund, Visegrad+, dátum ukončenia: 25. 8. 2019
Aktéri zmien! Podpora študentského aktivizmu v Arménsku, grantová schéma: Visegrad+ Grants, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Záleží na pohode/spokojnosti? Učitelia vysokých škôl počas pandémie Covid-19. , grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 6. 2022
Výmena skúseností medzi vysokoškolskými učiteľmi z Nórska a Slovenska počas pandémie COVID19 a dopade na well - being, grantová schéma: EEA grants, dátum ukončenia: 31. 8. 2022

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor