Huňady Ján, doc., Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Jan_Hunady.pdf  
Vyučované predmety: Daňový systém
Financie a mena
Financie domácností
Public finance and public choice
Tax and tax policy
Taxation and tax administration
Verejné financie
Verejné financie a verejná voľba
Zdaňovanie a daňová správa
Konzultačné hodiny: ZS: pondelok 13:00 - 15:00; utorok 13:45 - 15:45; Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť mailom.
E-mail:
jan.hunady
Telefón: 048/446 63 13
Kancelária: NB 224
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax)., grantová schéma: OP ĽZ ITMS 2014+, dátum ukončenia: 29. 5. 2020
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012

Zahraničné ostatné projekty

Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 31. 1. 2020

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor