Gundová Petra, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent s PhD.
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Petra Gundová.pdf  
Vyučované predmety: Ekonomika a financovanie podniku
Ekonomika podniku 1.
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Firemné plánovanie v MaSP
Strategický manažment a marketing
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
petra.gundova
Telefón: 048/ 446 27 15
Kancelária: 305
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor