Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie: KVE
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Obchodovanie a investovanie
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
tomas.virdzek
Telefón: 048 446 2319
Kancelária: 431
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
CASS Pension Program, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2017
Projekt pre prax - Simulačný model, ktorý bude počítať orientačnú výšku úspor a dôchodku sporiteľa II. piliera do budúcnosti, grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
Projekt pre prax: Investičný dotazník s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Projekt pre prax: Analytická štúdia zameraná na prieskum výkonnosti podielových a dôchodkových fondov v SR, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 7. 2020
Projekt pre prax: Dotazník osobnej/rodinnej finančnej situácie s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie (pre účely predaja úverových produktov), grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 8. 2020

Zahraničné ostatné projekty

Pension savings: the real return 2015, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2015
Pension savings: the real return 2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Student Trading Lab, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2015

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor