Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Lacová Žaneta, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCHLacova2021.pdf  
Vyučované predmety: Makroekonómia 1.
Makroekonómia 1. (v AJ)
Úvod do európskej integrácie
Základy ekonomickej teórie
Konzultačné hodiny: ZS 2022/2023: Streda: 08:00-12:00
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: +421 (0)48 446 2611
Kancelária: 202 hlavná budova (main building)
Iné: Výučba v rámci frankofónneho štúdia, študijného programu "Business Economics and Management", študijnej špecializácie"Gestion financiere et Espace européen". Výučba predmetov z ponuky pre zahraničných študentov.
Výskumné oblasti JEL:
E 31 Price Level; Inflation; Deflation,
E 50 Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit - general,
E 60 Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook,
F 45 Macroeconomic Issues of Monetary Unions,
D 10 Household Behavior - general,

Domáce výskumné projekty

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné ostatné projekty

Vypracovanie štúdie o možnosti outsourcingu čistiacich prác v domácnostiach na Slovensku a modelu Bussines plánu pre konkrétnu firmu EpicCleaning LLC (USA), grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 1. 4. 2019
CitEuroPass: Učenie sa, prežívanie a potvrdzovanie európskeho občianstva prostredníctvom spoločných a inovatívnych projektov, grantová schéma: ERASMUS+ , dátum ukončenia: 31. 12. 2025

Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor