Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Lacová Žaneta, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCHLacova2.doc  
Vyučované predmety: Makroekonómia 1.
Makroekonómia 1. (v AJ)
Makroekonómia 2.
Úvod do európskej integrácie
Základy ekonomickej teórie
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Pondelok: 10:00-14:00
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2611
Kancelária: č. 202
Iné: Výučba v rámci frankofónneho štúdia. Výučba v rámci študijného programu "Business Economics and Management". Výučba v rámci študijnej špecializácie"Gestion financiere et Espace européen". Výučba predmetov z ponuky pre zahraničných študentov. Výskumné oblasti JEL: D 10 Household Behavior - general, E 31 Price Level; Inflation; Deflation, E 50 Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit - general, E 60 Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook, F 45 Macroeconomic Issues of Monetary Unions

Domáce výskumné projekty

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné ostatné projekty

Vypracovanie štúdie o možnosti outsourcingu čistiacich prác v domácnostiach na Slovensku a modelu Bussines plánu pre konkrétnu firmu EpicCleaning LLC (USA), grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 1. 4. 2019

Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor