Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Kvasnová Diana, Ing., PhD.

Funkcia: odborná asistentka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Diana Kvasnová.pdf  
Vyučované predmety: Cultural and Urban Tourism
Ekologický a vidiecky cestovný ruch
Field Trip 1
Geografia cestovného ruchu
Kultúrny a mestský cestovný ruch
Podnikanie v cestovnom ruchu
Projektový manažment v cestovnom ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
diana.kvasnova
Telefón: 048/446 2220
Kancelária: č. 126
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Správa z výskumnej činnosti ako podklad pre tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 10. 2021

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka