Management of Human Resources 1.


Teacher(s): Ďurian Jozef Ing., PhD.
Smerek Lukáš, Mgr. Ing., PhD.
Šramková Marianna, PhDr. Mgr. PhD.
 
Aim: Osvojiť si vedomosti o personálnej práci v podnikoch a inštitúciách, vedieť aplikovať získané poznatky vo všetkých personálnych činnostiach, oboznámiť sa s personálnym informačným systémom a strategickým riadením ľudských zdrojov.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor