Quality Management 2.


Teacher(s):    
Aim: Poskytnúť študentom poznatky z problematiky manažérstva kvality v podniku služieb. Pri výučbe bude kladený dôraz na špecifikáciu požiadaviek na kvalitu v jednotlivých odvetviach služieb.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor