Journal archive

The Journal of Economics and Social Research, vol. XVII, 2016, No 1.


Contents:

Mária Uramová, Jozef Petka
Analýza vplyvu priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoja
Analysis of the Impact of Foreign Direct Investment on Regional Development

Jakub Ciba, Mária Rostášová, Lucia Možuchová
Ekonomický vplyv študentov univerzity v lokálnom kontexte
Economic Impact of University Students in a Local Context

Jana Ladányi Púchovská, Ján Závadský
Business Process Standardization
Normalizácia podnikových procesov

Ľubica Šebová, Lucia Báťová
Finančná situácia odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku v rokoch 2012 – 2014
Financial Situation in the Field of the Accommodation and Hospitality Services in Slovakia in the Years 2012 – 2014

Ján Orieška, Kristína Pančíková
Využívanie nehnuteľných kultúrnych pamiatok v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického kraja
Using of Immovable Cultural Monuments in Tourism on the Example of Banska Bystrica Region

Kristína Pompurová, Katarína Kačšáková
Manažment dobrovoľníkov na príklade vybraných podujatí organizovaných na Slovensku
Case Studies of Management of Volunteers in Events Organized in Slovakia

Iryna Reshetnikova, Mykhailo Sagaidak
Diagnostics of the Consumer´s Satisfaction of Service
Diagnostika spokojnosti zákazníkov so službami
Diskusia/ Discussion

Eva Hudecová, Tomáš Suchý
Konkurzné konanie a predpoklady uspokojovania veriteľov v Slovenskej republike
Bankrupacy Proccedings and Preconditions of Creditor Satisfaction in the Slovak Republic

Andrej Malachovský, Miroslav Hruška
Zabezpečovanie investičného procesu v hoteloch
Ensuring Investment Process in Hotels

Kamila Borseková, Katarína Vitálišová, Mariia Lyzun, Ihor Lishchynsky
Tourism Local Production Systems in the Central and Eastern European Countries
Miestne produkčné systémy cestovného ruchu v krajinách strednej a východnej Európy
Z vedeckého života/ From Scientific Life

Ekonomicko-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv na individuálny blahobyt –
medzinárodná vedecká konferencia (Miriam Martinkovičová, Ľuboslava Kubišová)
Economic and Legal Issues and Challenges of the Labour Market and Individual
Well-being - International Scientific Conference
Recenzie/ Book Review

Podnikanie v cestovnom ruchu (Zuzana Jobová)
Entrepreneurship in Tourism


Other issues:

EaS_02_2016_final.pdf (12. 7. 2017 11:07:44)
EaS_01_2016_final.pdf (12. 7. 2017 11:07:29)
EaS_02_2015_final.pdf (12. 7. 2017 11:07:21)
EaS_01_2015_final.pdf (12. 7. 2017 11:07:02)
EaS_02_2014_final.pdf (12. 7. 2017 11:06:52)
EaS_01_2014_final.pdf (12. 7. 2017 11:06:42)
EaS_02_2013_final.pdf (12. 7. 2017 11:06:24)


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 12. 7. 2017 | Updated by: Voskárová Denisa