Home > Uchádzač >

Očami študentov (Akademická štvrťhodinka)

Prieskum - Akademická štvrťhodinka

Vysoká škola má mladým ľuďom ponúknuť kvalitné vzdelanie, pripraviť ich na praktický život a umožniť im dosiahnuť v profesijnom a súkromnom živote úspech. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela už 45 rokov pracuje na tom, aby boli tieto primárne ciele napĺňané. Priestor na ohodnotenie vysokoškolského prostredia, kvalitu výučby, konkrétne situácie s ktorými sa počas štúdia študenti  stretávajú, podmienky pre študentov so špecifickými potrebami, vzťah k akademickej etikete, dôsledky pandémie na vysokoškolské vzdelávanie či iné aspekty, mali možnosť študenti EF UMB ohodnotiť v prieskume - Akademická štvrťhodinka, ktorý organizovala SAAVŠ. 

Prieskum, ktorý prebiehal v jeseni v roku 2021, mal za cieľ získať spätnú väzbu priamo od študentov. Ako vnímajú študenti EF UMB kvalitu vzdelávania, jednotlivé študijné programy či prijímacie konanie? Odpovede aj na tieto otázky sú na webovej stránke www.bit.ly/vysledky_akademicka_stvrthodinka a v prehľade, ktorý nájdeš aj na tejto stránke nižšie pod textom.

Pozri, ako na štúdium na EF UMB nazerajú starší študenti, ktorí majú svoje prvé semestre štúdia za sebou a nechaj sa inšpirovať nimi.

Rozhodni sa správne a vyber si študijný program na EF UMB, ktorý ťa baví.

(Akademická štvrťhodinka je prieskum, ktorý robí SSAVŠ (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo). Táto agentúra je nezávislá od ministerstva školstva či vysokých škôl a okrem podpory rozvoja kvality vzdelania, udeľuje vysokým školám akreditácie. Viac informácií o SAAVŠ je dostupných na  O nás - Akademická štvrťhodinka (saavs.sk).)

 

Zdroj: www.bit.ly/vysledky_akademicka_stvrthodinka

2022_ výsledky Akademická štvrťhodinka.pdf (14. 1. 2022 13:53:44)


Responsible: Vice-dean for Study | Last updated: 14. 1. 2022 | Updated by: Mešťan Michal