Project catalogue

National research projects

(E)migration like political, ethical, language and cultural phenomenon in the era of globalisation , grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2019
Alternatives of the selection of the replication portfolio under the conditions of frequented rebalance (Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Analysis of the PASELL documentation - connection between 5 macro processes and current process cards, grant: Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb, valid till: 29. 4. 2022
Analysis of the causes of bankrupcy among small and medium-sized enterprises in the Slovak Republic (Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku), grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Analysis of environment, process of planning and implementation of the student social enterprise, grant: zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, valid till: 30. 5. 2020
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2011
Behavioral aspects of quality and their impact on building quality culture , grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2021
Behavioral Interventions in Local Government: Increasing the Efficiency of Local Public Policies (Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík), grant: APVV, valid till: 30. 9. 2022
CASS Pension Program, grant: , valid till: 31. 3. 2017
Catching-Up Regions in Banská Bystrica region (Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji), grant: , valid till: 30. 9. 2020
Tourism 4.0: Smart and Sustainable Tourism Development in the Competitive Environment, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2022
Local government tax revenue and tax capacity (Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2017
Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains , grant: APVV, valid till: 30. 6. 2020
Determinants of eco-innovation activities in the context of changes in the external economic environment (Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia ), grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2023
Determinants of business innovation performance on the basis of Quadruple helix model , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2021
Digital inequality and digital exclusion as a challenge for human resources management (Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2023
Diversification of content and didactic forms for teaching economic subjects in Slovak language and in world languages, grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2023
Second part of the economic analysis of the impacts on town of receiving title Banská Bystrica European town of sport 2017 (Druhá časť ekonomickej analýzy dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto), grant: objednávka, valid till: 17. 12. 2018
Dynamic Regulation of Slovak Private Pension Scheme, grant: APVV, valid till: 30. 6. 2017
Dynamics of nonlinear economic processes (Dynamika nelineárnych ekonomických procesov), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Eco-innovations as a part of innovation activities in small and medium-sized enterprises in the Slovak Republic:trends, motives and managerial challenges , grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Ekonomické a právne dopady prijatia eura na spoločnosti s ručením obmedzeným, grant: UGA, valid till: 31. 5. 2011
Economic, legislative and institutional conditions and perspectives of the development of social and solidarity economy in the V4 countries in the context of social inclusion support, grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Sharing economy as an opportunity for sustainable and competitive development of tourist destinations in Slovakia (Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2022
The Formation of Organizational Culture and System of Corporate Governance with international Representation in Intercultural Environment, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2016
Funkčné, inovačné a digitálne vzdelávanie predmetu Marketing cestovného ruchu, grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2023
Evaluating the performance of regional education by the value-for-money method, using the example of grammar schools , grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2021
Driving forces of economic growth and survival of firms in the sixth K-wave (Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne ), grant: APVV, valid till: 31. 12. 2024
Identification of risk factors and their impact on products of the insurance and savings schemes , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Implementácia systému manažérstva proti korupcii - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach , grant: Zmluva na poskytnutie služieb, valid till: 31. 3. 2020
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016 - PROARCH s.r.o POPRAD, grant: zmluva o spolupráci , valid till: 31. 3. 2021
Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves (Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií), grant: APVV, valid till: 30. 6. 2025
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grant: , valid till: 31. 3. 2023
- (Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve), grant: -, valid till: 31. 3. 2023
Innovations in Local Government Budgeting in Slovakia , grant: APVV, valid till: 30. 6. 2023
Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2010
Innovation potential of Slovak regions, their measurement and innovation policy at regional level , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Inovative education of economic theory subjects in Slovak, English and French languages (Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku), grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2018
Innovative methods in the education of the cultural studies , grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2020
Innovative approaches to the development of small and medium-sized cities (Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest ), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2022
Innovative approaches to the system of enterprise performance evaluation , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2013
Inovative study program Social Economics and Entrepreneurship (Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie), grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2014
Interdisciplinary approach to electronic monitoring of accused and convicted persons in the Slovak environment , grant: APVV, valid till: 30. 6. 2020
The impact of local taxes proceeds on performance of local government tasks in both economically developed and lagging regions in the context of Industry 4.0 (Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2021
Drafting the innovative synergetic Corporate Social Responsibility model as a perspective the implementation of responsible entrepreneurship in small and medium enterprises , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Competitiveness, economic growth and firm survival (Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem), grant: APVV, valid till: 31. 12. 2019
Construction and analysis of dynamic nonlinear models of macroeconomic processes , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2021
Convergence and divergence in international human resources management (Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov ), grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Collaboration activities of the local self-governments and measuring their effectiveness and efficiency , grant: APVV, valid till: 30. 6. 2019
Couching approach as a new form of critical thinking development of students in higher education (Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní ), grant: KEGA, valid till: 31. 3. 2021
Creative industries delivering the crucial intangibles to public sector in context of innovation and smart growth , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2016
Cultural Intelligence as an essential prerequisite to competitiveness of Slovakia global environment (Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí ), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Better public policies via better knowing of civil society, grant: národný projekt, valid till: 31. 7. 2021
Management of contracting services in the public sector (Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore ), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2023
Marketing in the regional and local development - print and electronic university textbooks and materials in Slovak and English, grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2017
Marketing Orientation of Businesses as a Tool of Increasing Business Competitiveness and Performance (Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov ), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Mathematical model of motivation, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Methodological aspects of DEA application on efficiency assessment of production units (Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek), grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Model of processing of touristic destination High Tatra, grant: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici , valid till: 30. 11. 2018
Possibilities of implementation of the progressive trends of human recources management in the area of former planned economics (Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Multidimensional analysis of significant determinants of public procurement efficiency with emphasis on the application of Health Technology Assessment in the procurement preparation phase, grant: APVV, valid till: 30. 6. 2021
Myslenie založené na rizikách: Vytváranie príležitostí pre MSP prostredníctvom strategickej agility, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2024
Unpaid work as a potential source of socio-economic development of society and the determinant of individual´s well-being, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2016
The finance-growth nexus in the Visegrad Group countries (Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2021
Nové DEA modely pre použitie na regulačné účely vo finančných a sieťových odvetviach, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2024
Valuing ecosystem services of natural capital as a tool for assessing the socio-economic potential of the area (Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území), grant: APVV, valid till: 30. 6. 2023
Transition from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system handle the negative consequences of population ageing? , grant: APVV, valid till: 30. 6. 2024
Abandoned Slovakia: Effective solutions to the creative reuse of abandoned properties in non-urban areas (Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest), grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grant: zmluva o dielo , valid till: 31. 7. 2021
Perspectives of Development of Volunteer Tourism in Slovakia (Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Plurilingual and intercultural edulab for support of strategy of internationalisation of university , grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2021
Strenghtening of competitiveness of Žilina region through influence of University of Žilina in the region and in the town of Žilina (Posilnenie konkurencieschopnosti Žilinského regiónu prostredníctvom zvyšovania vplyvu Žilinskej univerzity v regióne a v meste Žilina), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Conditions and priorities of tourism development in Slovakia in the context of european competitiveness - project for praxis; project solved for Ministry of transfer, construction and regional development of Slovak Republic , grant: , valid till: 30. 11. 2014
Conditions of application of the concept of the social responsible behavior in tourism (Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2015
Prieskum ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grant: zmluva o dielo, valid till: 31. 12. 2020
Spatial and structural disaggregation of Okun´s Law and the Phillips curve (Priestorová a štrukturálna dezagregácia Okunovho zákona a Phillipsovej krivky), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2024
Procedural quality management and measurement of the efficiency of the processes , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2016
Profile specialization Pension economics and finance (Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie), grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grant: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, valid till: 30. 6. 2022
Program budgeting like instrument of the New public management (Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu ), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2017
Projections of the individual conpensation measure , grant: , valid till: 31. 10. 2018
Project of the applied science and development „Virtual, d.s.s., a.s.“ (Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“), grant: MPSVAR, valid till: 28. 2. 2017
Project for praxis - Simulation model for calculation of orientation amount of savings and pension of saver in II. pillar in the future, grant: zmluva o dielo , valid till: 30. 6. 2018
Project for praxis - cooperation with the Association of towns and villages of Gemer and Malohont regions: Centers of the integrated public services in the attraction village zone - 4 common offices (Projekt pre prax - spolupráca so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu: Centrá integrovaných verejných služieb v spádových obciach - 4 spoločné úradovne ), grant: zmluva o dielo, valid till: 25. 3. 2018
Projekt pre prax: Analytická štúdia zameraná na prieskum výkonnosti podielových a dôchodkových fondov v SR, grant: zmluva o dielo, valid till: 31. 7. 2020
Projekt pre prax: Destinačný manažment pre mestá Bytča a Karolínka, grant: zmluva o dielo, valid till: 15. 9. 2020
Projekt pre prax: Dotazník osobnej/rodinnej finančnej situácie s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie (pre účely predaja úverových produktov), grant: zmluva o dielo, valid till: 15. 8. 2020
Project for praxis: Investment questionaire with the prepared methodology of its evaluation and manual book for its usage (Projekt pre prax: Investičný dotazník s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie), grant: zmluva o dielo, valid till: 30. 6. 2019
First part of economic analysis of the impacts on town of receiving title Banska Bystrica European town of sport 2017 , grant: objednávka, valid till: 20. 12. 2017
Regionálna investičná pomoc ako determinant rozvoja podnikov a regiónov v SR, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2024
Reengineering of destination management organizations and good destination governance conformed to principles of sustainable development , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2019
Decision-making Process of Slovak Households about Allocation of Time for Paid and Unpaid Work and Household Strategies´ Impact on Selected Areas of the Economic Practice (Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe), grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Augmentation of the theoretical construct of the SCP paradigm and of the efficient structure hypothesis in banking and insurance by the aspect of risk and their empirical validation in the conditions of the Slovak Republic , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2017
Information systems development to support teaching, projects creation and cooperation with public (Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou), grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2014
Smart Governance in the Local Municipality, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2022
SMART model - a decision support tool in management of enterprises (SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku), grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Smerovanie a limity rozvoja cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry, grant: zmluva o dielo, valid till: 31. 8. 2022
Consumer behaviour in buying goods of daily consumption with an emphasis placed different contents of goods offered on markets of selected EU countries (Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ ), grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Správa z výskumnej činnosti ako podklad pre tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, grant: zmluva o dielo, valid till: 30. 10. 2021
Strategy of development of ecotourism in Košice region - project for praxis (Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax), grant: zmluva o dielo, valid till: 30. 6. 2020
Private Pension Schemes - reforms, objectives and risks , grant: VEGA, valid till: 31. 1. 2016
Theoretical and Methodic Aspects of Tourism Development in the Globalization and Internalization Conditions (Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2009
Profit testing of pension insurance products , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2023
Third part of the economic analysis of the impacts on town of receiving title Banská Bystrica European town of sport 2017 (Tretia časť ekonomickej analýzy dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto), grant: objednávka, valid till: 30. 6. 2019
The Labor Market in the Specific Context of the Unpaid Work, the Measurement of Unpaid Work Value and its Impacts into Households, the Business Sector and the Economy, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2012
Market, marketing, legislative and ethical aspects of the use of biometric technologies in the commercial sector (Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2022
Creation and innovation of common study programes in foreign languages Activity III.1, grant: MŠVVaŠ SR, valid till: 30. 9. 2019
Universities and economic development of the regions (Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov), grant: APVV VV2014, valid till: 31. 12. 2018
The Application the Concept of Corporate Social Responsibillity in Public Sector Organisations , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2022
Variant methods of the financial health prediction of enterprises in terms of dynamic economic environment (Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia), grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2016
The influence of innovative marketing concepts on the behavior of chosen market subjects in Slovakia , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2018
Vypracovanie analýzy o ponúkaných produktoch firmy Metronet s.r.o., grant: zmluva o dielo, valid till: 15. 3. 2021
Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax)., grant: OP ĽZ ITMS 2014+, valid till: 29. 5. 2020
Research on Determinants and Paradigms of Financial Management in the context of the COVID -19 Pandemic (Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2023
Research of the factors of the success of the innovative small and medium enterprises in the Slovak Republic, grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2017
Research on the application of corporate governance in companies in Slovakia (Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku), grant: VEGA, valid till: 31. 3. 2021
Teaching economics in foreign languages as a precondition for quality university education and for development of scientific research activities in the European region, grant: KEGA, valid till: 31. 12. 2015
Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy , grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2023
Zber, spracovanie a interpretácia dát získaných prieskumom ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grant: zmluva o dielo, valid till: 10. 2. 2021
Sources of data about small and medium enterprisis economic processes and their analysis (Zdroje údajov o MaSP vhodné na simulácie ekonomických procesov a ich analýza), grant: , valid till: 30. 6. 2016
Harmonization of public finance and old age and additional security (Proposal of sustainable and development of suppord old age and additional security system for ageing Slovak economy) , grant: APVV, valid till: 30. 6. 2019
Changes in consumer behavior due to the COVID-19 pandemic in order to predict its development (Zmeny v spotrebiteľskom správaní vplyvom pandémie COVID-19 za účelom predikcie jeho vývoja ), grant: VEGA, valid till: 31. 12. 2024
The responsibility of selected market entities as a significant determinant for application of circular economy principles in Slovakia , grant: VEGA , valid till: 31. 12. 2021

International research projects

Application of Inclusion in Tourism in V4 Countries, grant: International Visegrad Fund, valid till: 30. 6. 2024
Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe (Platenso), grant: 7RP, valid till: 31. 8. 2016
Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia, grant: Zmluva medzi Európskou komisiou a BBSK / UMB - Letter of commitment - spolupráca, valid till: 30. 9. 2023
DocEnhance: Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform (DocEnhance: Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform), grant: H2020 , valid till: 31. 12. 2022
FactArt: Society sees; life narrative , grant: Interdisciplinary funds for R&D and Artistic Development projects in 2023 , valid till: 31. 12. 2023
Financing cultural policies and creative industries. A Franco-Slovak comparison. (Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie.), grant: APVV SK-FR, valid till: 31. 12. 2022
Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis in Bulgaria and Slovakia , grant: APVV, valid till: 31. 12. 2017
Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs (Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs), grant: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN, valid till: 31. 12. 2019
Creative potential in the cities and its exploitation in the sustainable development , grant: APVV Slovensko-Francúzsko, valid till: 31. 12. 2019
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grant: APVV DO7RP, valid till: 30. 7. 2016
Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grant: 7RP, valid till: 30. 7. 2016
Modernisation harmonized european scanning of leasure time utilizing (TUS), topic No.: 7 (Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7), grant: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , valid till: 30. 6. 2018
RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences , grant: INTERREG Central Europe, valid till: 31. 5. 2020
Silver Via Alpina - SilViAlp (Silver Via Alpina - SilViAlp), grant: EU - COSME, valid till: 30. 11. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grant: HORIZON 2020, valid till: 31. 5. 2018
Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm (Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm), grant: HORIZON 2020 - EURATOM, valid till: 31. 8. 2025
UNESCO sites - balanced and sustainable tourism development, grant: International Visegrad Fund, valid till: 31. 12. 2022
Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries (Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries), grant: H2020, valid till: 30. 4. 2024

Other national projects

Audit of human resources at civic authorities in Hanušovce nad Topľou, grant: , valid till: 30. 11. 2019
Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu, grant: OP Vzdelávanie, valid till: 31. 12. 2015
Implementation of managering system against corruption according norm STN EN ISO 37001:2019 at Office of the Government of the Slovak republic, grant: Zmluva o poskytnutí služieb, valid till: 31. 12. 2019
Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, grant: OP vzdelávanie , valid till: 30. 11. 2015
Intelligent people in intelligent towns , grant: MZVaEZ SR - SK PRES/2016, valid till: 31. 10. 2016
Manager of credits (Manažér Úverov), grant: , valid till: 31. 12. 2018
Národný projekt „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie “, grant: OP Ľudské zdroje , valid till: 31. 12. 2021
Orange envelope - implementation of employers interface for CASS Zvolen (Oranžová obálka - implementácia zamestnávateľského rozhrania pre CASS Zvolen), grant: , valid till: 30. 9. 2019
Status , grant: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, valid till: 15. 12. 2016

Other international projects

DG GROW - Smart Tourism Destinations, grant: zmluva o poskytnutí služieb, valid till: 31. 8. 2023
Comparing Responses to the COVID-19 Pandemic: Alternative Leadership Styles in the V4. ( Porovnanie odpovedí na pandémiu COVID-19: Alternatívne štýly vedenia v krajinách V4. ), grant: International Visegrad Fund , valid till: 31. 3. 2023
25 year of Public Administration reforms in V4 coundries and perspectives on future , grant: International Visegrad Fund , valid till: 31. 1. 2016
Actors of Change! Fostering Student Activism in Armenia (Aktéri zmien! Podpora študentského aktivizmu v Arménsku), grant: Visegrad+ Grants, valid till: 30. 6. 2021
Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grant: ERASMUS +, valid till: 31. 1. 2020
AWO - Academic writing online., grant: Erasmus +, valid till: 31. 8. 2016
Tourism for All. Best Practise of V4 Countries., grant: International Visegrad Fund , valid till: 30. 9. 2022
CitEuroPass: Learning, Experiencing and Validating European citizenship through collaborative and innovative projects (CitEuroPass: Učenie sa, prežívanie a potvrdzovanie európskeho občianstva prostredníctvom spoločných a inovatívnych projektov), grant: ERASMUS+ , valid till: 31. 12. 2025
Civil Monitoring in Central and Eastern Europe , grant: , valid till: 31. 3. 2019
Empowering the next generation of social enterprise scholars , grant: COST, valid till: 30. 11. 2021
European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students, grant: Erasmus+ KA2, valid till: 31. 8. 2021
FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration, grant: Erasmus+, valid till: 15. 10. 2019
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grant: COST, valid till: 23. 3. 2021
FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in EU equity retail funds) (FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in EU equity retail funds)), grant: , valid till: 31. 3. 2019
INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE, grant: IVF, valid till: 31. 12. 2017
Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (Intergovernmental Coordination from Local to European Governance), grant: COST, valid till: 29. 9. 2025
Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grant: Erasmus +, valid till: 30. 11. 2016
Online reputation management in Tourism (Online reputation management in Tourism), grant: Erasmus + KA2, valid till: 30. 4. 2023
Pension savings: the real return 2014, grant: , valid till: 31. 10. 2014
Pension savings: the real return 2015 (Pension savings: the real return 2015), grant: , valid till: 31. 10. 2015
Pension savings: the real return 2016, grant: , valid till: 31. 10. 2016
Pension savings: the real return 2017 (Pension savings: the real return 2017 ), grant: , valid till: 31. 10. 2017
Pension savings: the real return 2018, grant: , valid till: 31. 10. 2018
Pension savings: the real return 2019 (Pension savings: the real return 2019), grant: , valid till: 31. 10. 2019
Police Stops, grant: COST, valid till: 18. 9. 2022
Public Administration Education Quality Enhancement (Public Administration Education Quality Enhancement), grant: Erasmus+ K2, valid till: 31. 8. 2021
Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm, grant: Erasmus+ KA2, valid till: 31. 12. 2020
Reviving of cultural heritage: Social and Economic Empowerment of Rural Areas (Reviving of cultural heritage: Social and Economic Empowerment of Rural Areas ), grant: Erasmus+ Kooperačné partnerstvá, valid till: 31. 10. 2023
RSAI Engines of Scientific Career, grant: RSAI, valid till: 31. 12. 2017
Service-Learning as a pedagogy to promote inclusion, diversity, and digital empowerment (Service-Learning as a pedagogy to promote inclusion, diversity, and digital empowerment), grant: Erasmus+, valid till: 1. 11. 2024
Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement , grant: EACEA - Europe For Citizens, valid till: 31. 3. 2021
Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market (Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market), grant: Erasmus + KA2 , valid till: 30. 8. 2024
SMART Tourism Skills Initiative, grant: Erasmus+, valid till: 31. 10. 2023
Student Trading Lab (Student Trading Lab), grant: , valid till: 30. 6. 2015
Study on options for development of online tools and services supporting retail investors in investment decisions , grant: , valid till: 31. 10. 2019
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process. (The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process.), grant: Erasmus+ Programme, valid till: 31. 8. 2018
The Civil Society Report 2019, grant: , valid till: 31. 1. 2020
The impact of Brexit on the immigration from the V4 countries: migrant strategies, grant: International Visegrad Fund, Strategic grant , valid till: 31. 5. 2022
Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries, grant: International Visegrad Fund , valid till: 30. 4. 2020
UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation (UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation), grant: Európsky sociálny fond, valid till: 31. 10. 2020
UTHRad Integrated Programme - Pathways of co-operation – support for entities implementing international co-operation - Starting and running a business in selected European Union countries, grant: , valid till: 30. 11. 2021
V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility (V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility), grant: Visegrad Fund, valid till: 31. 12. 2018
Chosen areas of the local development policy in Norway and Slovakia, grant: EEA Grants, valid till: 30. 8. 2016
Exchange of experience between university teachers from Norway and Slovakia during the COVID19 pandemic and the impact on their well-being (Výmena skúseností medzi vysokoškolskými učiteľmi z Nórska a Slovenska počas pandémie COVID19 a dopade na well - being), grant: EEA grants, valid till: 31. 8. 2022
Elaboration of study about possibility of the outsourcing of cleaning works in households in Slovakia and model of Bussines plan for company EpicCleaning LLC (USA) , grant: zmluva o dielo, valid till: 1. 4. 2019
Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia. , grant: International Visegrad Fund, Visegrad+, valid till: 25. 8. 2019
Women on the Move , grant: , valid till: 2. 9. 2024
Does well-being matter? Higher education teachers during Covid-19 pandemic (Záleží na pohode/spokojnosti? Učitelia vysokých škôl počas pandémie Covid-19. ), grant: International Visegrad Fund , valid till: 30. 6. 2022

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor