Projects

National research projects

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax)., grantová schéma: OP ĽZ ITMS 2014+, dátum ukončenia: 29. 5. 2020
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Nové DEA modely pre použitie na regulačné účely vo finančných a sieťových odvetviach, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024

International research projects

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018

Other national projects

Manažér Úverov, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2018

Other international projects

Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 31. 1. 2020
Empowering the next generation of social enterprise scholars , grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 30. 11. 2021
Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 4. 2020
UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grantová schéma: Európsky sociálny fond, dátum ukončenia: 31. 10. 2020
Pension savings: the real return 2018, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
Pension savings: the real return 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in EU equity retail funds), grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
UTHRad Integrated Programme - Pathways of co-operation – support for entities implementing international co-operation - Starting and running a business in selected European Union countries , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2021
Výmena skúseností medzi vysokoškolskými učiteľmi z Nórska a Slovenska počas pandémie COVID19 a dopade na well - being, grantová schéma: EEA grants, dátum ukončenia: 31. 8. 2022

Responsible: Head of the Department | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor