Projects

National research projects

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Other international projects

AWO - Academic writing online., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
The impact of Brexit on the immigration from the V4 countries: migrant strategies, grantová schéma: International Visegrad Fund, Strategic grant , dátum ukončenia: 31. 5. 2022
Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia. , grantová schéma: International Visegrad Fund, Visegrad+, dátum ukončenia: 25. 8. 2019
European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students, grantová schéma: Erasmus+ KA2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021
Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement , grantová schéma: EACEA - Europe For Citizens, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Women on the Move , grantová schéma: , dátum ukončenia: 2. 9. 2024

Responsible: Head of the Department | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor