Home > Departments > Department of Tourism >

Projects

National research projects

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry, grantová schéma: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici , dátum ukončenia: 30. 11. 2018
Matematický model motivácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2010
Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009
Projekt pre prax: Destinačný manažment pre mestá Bytča a Karolínka, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 9. 2020
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Prieskum ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Zber, spracovanie a interpretácia dát získaných prieskumom ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 10. 2. 2021
Správa z výskumnej činnosti ako podklad pre tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 10. 2021
Smerovanie a limity rozvoja cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 8. 2022

International research projects

Silver Via Alpina - SilViAlp, grantová schéma: EU - COSME, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm, grantová schéma: HORIZON 2020 - EURATOM, dátum ukončenia: 31. 8. 2025
Application of Inclusion in Tourism in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund, dátum ukončenia: 30. 6. 2024
UNESCO sites - balanced and sustainable tourism development, grantová schéma: International Visegrad Fund, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Other national projects

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, grantová schéma: OP Vzdelávanie, dátum ukončenia: 30. 9. 2013
Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016
Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, grantová schéma: OP vzdelávanie , dátum ukončenia: 30. 11. 2015

Other international projects

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility, grantová schéma: Visegrad Fund, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grantová schéma: Európsky sociálny fond, dátum ukončenia: 31. 10. 2020
UTHRad Integrated Programme - Pathways of co-operation – support for entities implementing international co-operation - Starting and running a business in selected European Union countries , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2021
Online reputation management in Tourism, grantová schéma: Erasmus + KA2, dátum ukončenia: 30. 4. 2023
Cestovný ruch pre všetkých. Príklady dobrej praxe z krajín V4., grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 9. 2022
Service-Learning as a pedagogy to promote inclusion, diversity, and digital empowerment, grantová schéma: Erasmus+, dátum ukončenia: 1. 11. 2024
SMART Tourism Skills Initiative, grantová schéma: Erasmus+, dátum ukončenia: 31. 10. 2023
Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market, grantová schéma: Erasmus + KA2 , dátum ukončenia: 30. 8. 2024
DG GROW - Smart Tourism Destinations, grantová schéma: zmluva o poskytnutí služieb, dátum ukončenia: 31. 8. 2023
Reviving of cultural heritage: Social and Economic Empowerment of Rural Areas , grantová schéma: Erasmus+ Kooperačné partnerstvá, dátum ukončenia: 31. 10. 2023

Responsible: Head of the Department | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor