Študentská vedecká aktivita 2021

15.4.2021, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zborník prác

15.4.2021

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

27. ročník

Zostavovateľ: Doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

Technická spoluráca: Ing. Alena Dobrotová

Zborník neprešiel jazykovou úpravou.

ISBN 978-80-557-1840-8


Student Scientific Conference 2021 – Proceedings

April 15, 2021

Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica

27th edition

Author: Doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

Technical Coordinator: Ing. Alena Dobrotová

Proceedings have not undergone any linguistic modification.

ISBN 978-80-557-1840-8

Predhovor

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má viac ako štyridsať rokov pevné a významné postavenie v systéme ekonomického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Jej cieľom je prispievať k budovaniu a rozvoju vzdelanostnej ekonomiky v rámci vzdelávania a vedeckého bádania v súlade so študijnými programami akreditovanými v študijných odboroch cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, verejná ekonomika a služby, regionálny rozvoj a verejná správa. Výsledky vedeckého bádania predstavujú prínos do rozvoja teórie ekonomických, spoločenských a prírodných vied.

Poslaním Ekonomickej fakulty UMB je pripravovať erudovaných a flexibilných ekonómov, ktorí nájdu uplatnenie na domácom a na medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať budúcnosť národnej ekonomiky a aktívne sa zúčastňovať formovania svetovej ekonomiky. Rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti a zručnosti, múdrosť, dobro a tvorivosť, vzdelanosť a vedu, a tým prispievať k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti.

Jednou z významných súčastí vedeckovýskumnej činnosti fakulty je aj študentská vedecká aktivita. Študenti tradične prezentujú výsledky svojho bádania na študentskej vedeckej konferencii. Dňa 15. apríla 2021 sa koná na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici jej 27. ročník. Práce sú rozdelené do 5 sekcií - cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, spoločná sekcia - verejná ekonomika a regionálny rozvoj a spoločenské vedy a posledná sekcia určená pre študentov stredných škôl. Študenti budú na konferencii prezentovať 29 súťažných prác autorského kolektívu 34 autorov, z toho bude 10 prác od zahraničných študentov z Českej republiky (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinej; Vysoká škola hotelová v Prahe), Poľska (Cracow University of Economics) a Ukrajiny (Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv) a 1 práca študentky Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ale aj 4 práce študentov stredných škôl – Hotelová akadémia Brezno, Obchodná akadémia Detva a Evanjelické gymnázium Banská Bystrica. Hodnotiace komisie zostavené z učiteľov a študentov budú posudzovať aktuálnosť tém, úroveň prác, pridanú hodnotu v nich obsiahnutú, využiteľnosť výsledkov pre rozvoj teórie i praxe a úroveň prezentácie.

Domnievame sa, že je užitočné vytvárať priestor pre kreatívne nápady a podnetné názory prezentované zahraničnými a domácimi účastníkmi. Želáme všetkým zúčastneným nielen mnoho inovatívnych nápadov, ale aj odvahu riešiť aktuálne problémy ekonomického diania. Priestor pre vyjadrenie vlastného názoru a vzájomnú diskusiu umožní 28. ročník Študentskej vedeckej aktivity.

Doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.


Preface

The Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica has a strong and significant position in the system of economic higher education in Slovakia for over forty years. Its aim is to contribute to building and developing the education economy in education and scientific research in accordance with study programs accredited in the fields of tourism, economy and business management, finance, banking and investment, public economy and services, regional development and public administration. The results of scientific research are a contribution to the development of the theory of economic, social and natural sciences.

The mission of the Faculty of Economics MBU is to prepare knowledgeable and flexible economists who will find employment in the domestic and international labor markets and will be able to shape the future of the national economy and actively participate in shaping the world economy. To develop a harmonious personality, knowledge and skills, wisdom, goodness and creativity, education and science, thereby contributing to the development of an educational society.

One of the important parts of the faculty's scientific and research activities is the Student's scientific conference. Students traditionally present the results of their research at a Student scientific conference. On April 15, 2021 it was held at the Faculty of Economics, UMB in Banská Bystrica its 27th edition. The papers was divided into 5 sections - tourism, economy and business management, finance, banking and investment, public economics and regional development & social sciences and sections for secondary school students. Students will present 29 papers of the authors' collective at 34 students, 10 papers by foreign students from the Czech Republic (Silesian University in Opava, Institute of Hospitality Management in Prague), Poland (Cracow University of Economics), Ukraine (Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv) and 1 student from the Faculty of Economics, Technical University in Košice, but also 4 papers of secondary school students from the Hotel Academy in Brezno, Business Academy in Detva and Evangelical Grammar School in Banská Bystrica. Assessment committees composed of teachers and students will assess the topicality of the topics, the level of the paper, the added value contained in them, the usability of the results for both theory and practice development and the level of presentation.

We believe that it is useful to create space for creative ideas and stimulating views presented by foreign and domestic participants. We wish not only many innovative ideas to all participants, but also the courage to deal with current issues of economic affairs. The 28th edition of Student Scientific Conference will provide space for expressing one's own opinion and discussing each other.

Doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

Sekcie / Sections

1. sekcia – cestovný ruch
1. section – Tourism
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
2. sekcia – ekonomika a manažment podniku
2. section – Business Economics and Management
doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
3. sekcia – financie, bankovníctvo a investovanie
3. section – Finance, Banking and Investment
doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
4. sekcia – kvantitatívne metódy a informatika
4. section – Quantitative Methods and Informatics
neotvorená sekcia
section unopened
5. sekcia – verejná ekonomika a regionálny rozvoj
5. section – Public Economics and Regional Development
spoločná sekcia so 6. sekciou
joint section with 6. section
6. sekcia – spoločenské vedy
6. section – Social Sciences
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
7. sekcia – manažérske systémy - IMS Poprad
7. section – Managerial Systems – IMS Poprad
neotvorená sekcia
section unopened
8. sekcia – sekcia pre stredné školy
8. section – Section for high school students
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Príspevky / Articles

1. Cestovný ruch / Tourism

doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

Bc. Simona Chalmovianská, Bc. Lenka Hraňová a kol.
Rozvoj cestovného ruchu na Záhorí a v Burgendlande
Abstrakt

Bc. Klára Chovanová
Rozvoj cestovného ruchu v Liptovskej Tepličke
Abstrakt

Bc. Martin Timko
Monitorovanie rozvoja inteligentných cieľových miest cestovného ruchu
Abstrakt

Bc. Denis Mizler (Vysoká škola hotelová, Praha)
Tradiční pokrmy a jejich zasazení do podmínek vybraného regionu
Abstrakt

Bc. Katarína Vezérová (Vysoká škola hotelová, Praha)
Možnosti znižovania odpadu v gastronómii a potravinárstve v kontexte cirkulárnej ekonomiky
Abstrakt

Milan Stehlík
Vernostný program vybraného hotela
Abstrakt

Diana Liskayová, Kristián Adamčák
Ponuka kuchýň národnostných menšín na Slovensku
Abstrakt

2. Ekonomika a manažment podniku / Business Economics and Management

doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Patrícia Korálová, Vilma Kačíková
Ženy v podnikateľskom prostredí
Abstrakt

Bc. Marta Šipulová
Medzigeneračné vnímanie biometrických technológií
Abstrakt

Dominika Tisoňová
Podnikateľský potenciál mladých ľudí
Abstrakt

Ivana Masárová, Nikola Kubincová
Akým výzvam čelia lídri v súčasnom období?
Abstrakt

Henrieta Valová
Udržateľnosť „fast fashion“ konceptu a budúcnosť konceptu „slow fashion“
Abstrakt

3. Financie, bankovníctvo a investovanie / Finance, Banking and Investment

doc. Ing. Ján Huňady, PhD.

Bc. Diana Lorencovičová
Investičná príležitosť v podobe halvingu Bitcoinu
Abstrakt

Matěj Fiala (Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinej, Slezská univerzita v Opavě)
Srovnání vývoje akciových indexů Dow Jones Industrial Average a Financial Times Stock Exchange 100
Abstrakt

Bc. Lucie Ivanecká (Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinej, Slezská univerzita v Opavě)
Zhodnocení výkonnosti a stability Raiffeisenbank CZ v letech 2015-2019 pomocí modelu CAMEL
Abstrakt

Bc. Nikoleta Žáková (Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach)
Makroekonomický vývoj Japonska a Mexika z pohľadu domácností
Abstrakt

Yana Dudnyk (Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Crowdfunding as the financial market mainstream
Abstrakt

Bc. Martin Dobrovič
Kritické zhodnotenie vybraných aspektov starobného dôchodkového sporenia
Abstrakt

4. Kvantitatívne metódy a informatika / Quantitative Methods and Informatics

neotvorená sekcia / section unopened

5. Verejná ekonomika a regionálny rozvoj / Public Economics and Regional Development

spoločná sekcia so 6. sekciou / joint section with 6. section

6. Spoločenské vedy / Social Sciences

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.

Vladyslav Cherniavka (Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Impact of COVID-19 crisis on government debt burden in Central and Eastern European contries
Abstrakt

Agnieszka Rudnik, Liliana Śmiech (Cracow University of Economics)
Perceptions of renewable energy sources in the European Union
Abstrakt

Magdalena Mielczarek (Cracow University of Economics)
OPEC policy and the world crude oil market
Abstrakt

Bc. Barbora Svoreňová
Industry 4.0: Expectations and risks
Abstrakt

Bc. Natália Matviaková
Európsky trh práce ako priestor uplatnenia študentov frankofónneho študijného programu
Abstrakt

Radosław Debicki (Cracow University of Economics)
Reflections on protests and the economic situation in Chile in 2019 - 2020
Abstrakt

Mikołaj Rogóż (Cracow University of Economics)
The COVID-19 pandemic will increase the level of poverty in Africa
Abstrakt

7. Manažérske systémy - IMS Poprad / Managerial Systems – IMS Poprad

neotvorená sekcia / section unopened

8. Sekcia pre stredné školy / Section for high school students

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Lucia Orovčíková (Hotelová akadémia, Brezno)
História Slovenska v cestovnom ruchu
Abstrakt

Ema Bahledová (Obchodná akadémia, Detva)
„Zerowaste“ mesto Detva
Abstrakt

Katarína Sedliačiková (Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica)
Portfólio pre doživotnú rentu
Abstrakt

Michaela Irene Sedliačiková (Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica)
Ako odísť do dôchodku v štyridsiatke
Abstrakt