Zoznam prezentácií

 

Dzakiria Hisham, Dr.

Profiling Learners´Lives to enhance Open Distance Learning (ODL) Ergonomics in Democratizing Education for All

Využitie príkladov zo života študentov za účelom zlepšenia verejne prístupného dištančného vzdelávania a ergonómie v demokratizácii vzdelávania pre všetkých

Universiti Utara Malaysia

 

 

Filipová Mária, Ing.

Od dávok k neplatenej práci

From Benefits to Paid Work

Mesto Banská Bystrica

 

 

Herzánová Radmila, Ing., Ph.D.

Vybrané otázky podnikání neziskových organizací v oblasti sportu v kontextu sociální ekonomiky

Entrepreneurship of Sports Organizations  in the Context of Social Economy – Selected Question

Univerzita Palackého Olomouc

 

 

Hromková Michaela, Mgr.

Vývoj sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím – priestor pre občana (pacient – klient – prijímateľ – zákazník?)

Development of Social Services for People with Disabilities – the Area for Citizen (Patient – Client – Recipient – Customer?)

Trnavská Univerzita v Trnave

 

 

Ištvánová Želmíra, Bc.

Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

 

 

Kacetl Jaroslav, PhD.

Muhhamad Yunus jakožto tvář sociálního podnikání

Muhhamad Yunus as a Role Model of Social Entrepreneurship

Univerzita Hradec Králové

 

 

Kasim Azilah, Dr.

Using Tourism to instigate ´buy local´ Behavior: CUTI2 SATU Malaysia Campaign as Social Marketing Tool in Malaysia and Thailand

Využívanie cestovného ruchu na podporu predaja domácich produktov: CUTI2 SATU Malaysia kampaň ako nástroj sociálneho marketingu v Malayzii a v Thajsku

Universiti Utara Malaysia

 

 

Korim Vojtech, prof. PaedDr., CSc.

Výchova k demokratickému občianstvu v kontexte globálneho rozvojového vzdelávania

Education in the Context of Global Development Education

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 

 

Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.

Návrh normatívnych štandardov sociálnych služieb a ich budúcnosť v oblasti finančnej garancie

Draft of Standards of Social Services and they Future in the Area of Financial Guarantees

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 

 

Kotýnková Magdalena, Doc. Ing., CSc.

Koncept sociální ekonomiky v kontextu české společnosti

The Social Economy Concept in the Context of the Czech Society

Vysoká škola ekonomická v Prahe

 

 

Legerský Dušan, Mgr.

Komunita ako účinný a efektívny nástroj podpory sociálne znevýhodnených členov spoločenstva

Community as an Efficient Tool of Support of Socially Disadvantaged Members of Society

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Longauerová Alena, doc. Ing., PhD.

Možnosti rozvoja sociálneho podnikania v oblasti obchodovania s drahými kovmi

Potential for Development of Social Entrepreneurship in the Field of Trade Bullion

Puncový úrad SR

 

 

Lubelcová Gabriela, doc. PhDr., CSc.

Sociálna ekonomika ako nová ekonomická kauzalita v európskom priestore

Social Economy as a New Economic Causality in the European Area

Univerzita Komenského Bratislava

 

 

Markowska-Bzducha Ewa, PhD.

Participatory Budgeting as a Stimulant for the Development of Civil Society

Kolektívne rozpočtovanie ako stimulujúci faktor rozvoja občianske spoločnosti

University of Technology and Humanities Radom

 

 

Páleník Michal, Mgr. Ing., PhD.

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

The Regional Aspect of Inclusive Market

Inštitút zamestnanosti, Ekonomický ústav SAV

 

 

Pavelek Lukáš, Mgr., PhD.

Význam konceptu sociálneho kapitálu a občianskej spoločenskej angažovanosti v súčasnej spoločnosti

The Importance of Social Capital and Civic Engagement in Society

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Pčolinská Lenka, Ing. PhD.

Informovanosť mladých ľudí o neziskových organizáciách a ich angažovanosť v dobrovoľníctve

Awareness of Young People about Non-Profit Organizations and their Involvement in Voluntarism

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 

 

Syrovátková Jaroslava, Ing., Ph.D.

Vztah sociálního podnikání a sociálního cestovního ruchu jako fenoménu evropského občanství

The Relation between Social Undertaking and Social Tourism as the European Citizenship Phenomenon

Technická univerzita v Liberci