Ekonomická fakulta UMB

Inštitút ekonomických vied EF UMB

 

 

Determinanty využívania flexibilizácie práce
v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia
do sociálneho systému

 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
ISBN 978-80-557-0696-2

 

    Editorky:

    Ing. E. Ľapinová, PhD. - Ing. J. Gubalová, PhD.

 

    Recenzentky:

    prof. PaedDr. G. Korimová, PhD. - doc. JUDr. Ing. E. Hudecová, CSc.

 

   Vydanie zborníka podporili: 

        

 

 

2014

Schválené v edičnej komisii Ekonomickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Zborník príspevkov je parciálnym výstupom projektu VEGA č. 1/0991/12
Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému

 

Zborník neprešiel jazykovou úpravou.