Zoznam príspevkov

 

BARTA Michal, Ing.

Význam služieb zamestnanosti pri zosúladení pracovného a rodinného života

Importance of the Employment Services in Reconciling Work and Family Life

 

BOREK Jolanta, PhD, Eng. (príspevok v AJ)

Flexibilita poľského trhu práce verzus pracovná aktivita a sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín

Flexibility of the Polish Labour Market Versus Occupational Activity and Social Security of the Disabled and their Families

 

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ Alžbeta, doc., PhDr., PhD. – ŠOLCOVÁ Jana, Mgr., PhD.

Rodová problematika v sociálnej práci s rodinou

Gender Issues in Family Social Work

 

CIMPRICHOVÁ GEŽOVÁ Katarína, PhDr., PhD.

Nezamestnanosť a jej vplyv na rodinu

Unemployment and its Impact on the Family

 

FILIPOVÁ Mária, Ing.

Prečo je flexibilita práce dôležitá?

Why is Flexibility of Work Important?

 

Gubalová Jolana, Ing. PhD. – HORVÁTHOVÁ, D., Ing., PhD.

Využitie nástrojov na tímovú spoluprácu v procese flexibilizácie práce

The Use of Teamwork Tools in Process of Work Flexibilization

 

Hronec Štefan, doc., Ing., PhD. -  GOGORA Igor, Ing.

Strategické plánovanie ako nástroj zvyšovania flexibility na trhu práce

Strategic Planning as a Tool for Improving Labor Market Flexibility

 

Hronec Štefan, doc., Ing., PhD.  -  VICIANOVÁ HRONCOVÁ Jana, Ing. PhD.

Vzdelanie a vzdelávanie ako nástroj zvyšovania flexibility na trhu práce

Education and Trainning as a Tool for Improving Labor Market Flexibility

 

Jusko Peter, doc., PaedDr., PhD.

Flexibilné formy zamestnávania v krajinách EÚ v širšom legislatívnom kontexte politiky zamestnanosti v Slovenskej republike

Flexible Forms of Employment in the EU Countries in the Wider Legislative Context of Employment Policy in the Slovak Republic

 

Kaščáková Alena, Ing., PhD. – Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.

Komparácia objemu a štruktúry neplatenej práce v domácnostiach na Slovensku

Comparation of Unpaid Work Volume and Structure in Slovak Households

 

Koľveková Gabriela, Ing., Ph.D. 

Teoretický základ pre riešenie flexibilizácie práce – príklad využitia kananického modelu

Theoretical Foundation for Solving the Labour Flexibility – the Example of the Canonical Model Use

 

KORIMOVÁ Gabriela, prof., PaedDr., PhD. – KMEŤOVÁ Eva, Ing.

Sociálne služby ako determinanty trhu práce

Social Services as a Determinant of Labour Market

 

KOŠTA Ján, Ing, CSc.

K interakciám sociálnej politiky a trhu práce

Interactions of Social Policy and Labour Market

 

kotýnková Magdalena, Doc. Ing. CSc.  

Harmonizace profesního a rodinného života v kontextu soudobých trhů práce

Reconciliation of Professional and Family Life in the Light of Changes in the Labor Market

 

Książek Ewa - Ucieklak-Jeż Paulina, dr. - BEM Agnieszka, dr. (príspevok v AJ)

Flexibilné formy zamestnávania v Poľsku

Flexible Forms of Employment in Poland

 

Kunz Vilém, Ing., Ph.D.

Způsoby podpory work life balance v ČR

The Ways to Support Work-Life Balance in the Czech Republic 

 

ĽAPINOVÁ Erika, Ing., PhD.

Atypické/flexibilné formy práce ako nástroj podpory zosúlaďovania pracovného a rodinného života

Atypical/Flexible Forms of Employment as a Tool for Supporting the Reconciliation of Work and Family Life

 

ĽAPINOVÁ Erika, Ing., PhD. – KORÓNY Samuel, RNDr., PhD., - KORIMOVÁ Gabriela, prof., PaedDr. PhD.

Potenciál pozitívnej flexibilizácie práce a realita jej uplatňovania na Slovensku

Potential of Positive Flexibilization of Work and the Reality of its Implementation in Slovakia

 

Mikušová meričková Beáta, doc. Ing., PhDSVIDROŇOVÁ Mária, Ing., PhD

Inovatívne formy organizácie práce

Innovative Forms of Organizing Work

 

Müllerová Alžběta (príspevok v AJ)

Institucionální aspekty slaďování rodiny a práce v kontextu přechodu na tržní hospodářství

The Changing Work-Life Conciliation in the Czech Transition: Institutional Background

 

NOVERO Serena (príspevok v AJ)

Talianske politiky v prospech flexibilizácie práce : Rola digitalizácie a zmeny na talianskom trhu práce

Italian Policies for Labor Flexibilization: The Role of Digitalization and the Changes in Italian Job Market

 

OLSZEWSKI Mikolaj, PhD. (príspevok v AJ)

Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím formou teleworku v Poľsku – príklady dobrej praxe

The Employment of People with Disabilities in Telework in Poland – Best Practices

 

PČOLINSKÁ Lenka, Ing., PhD.

Výhody a nevýhody pracovného pomeru na dobu určitú ako formy flexibility práce v oblasti vzdelávania

Advantages and Disadvantages of Fixed Term Work as the Form of the Labor Flexibility in Education

 

PISÁR Peter, doc. Ing., PhD. -  ČIPKOVÁ Adriana, Bc.

Flexibilizácia trhu práce z pohľadu politík Európskej únie

Making the Job Market Flexible from the Viewpoint of the European Union Politics

 

POLLÁK Miroslav, Mgr., RNDr.

Mosty z chudoby a trh práce

Bridges out of Poverty and Labor Market

 

Průša Ladislav, doc. Ing. CSc.

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Household Services as a Potential Instrument of New Jobs in Social Services

 

SVITANOVÁ Katarína, JUDr., Mgr., PhD.

Žena jako zamestnankyňa a jej postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch

Woman as an Employee and her Position in Labour Relations

 

SZABOVÁ FEDORKOVÁ Vlasta, JUDr.

Ekonomické a mimoekonomické aspekty flexibilizácie práce v podmienkach Slovenskej republiky

Economic and Non-Economic Aspects of Flexibilization of Work Conditions of Slovak Republic

 

Szüdi Gábor, MSc. – Kováčová Jaroslava, Ing., PhD. (príspevok v AJ)

Väčšia flexibilita a viac pracovných miest? – Porovnanie aktuálnych zmien v regulácii trhu práce v krajinách Višehradskej štvorky

Towards Greater Flexibility and More Jobs? – Comparison of Recent Changes in Labour Market Regulation in the Visegrad Countries

  

Ucieklak-Jeż Paulina, dr - Kulesza Marek (príspevok v AJ)

Dôsledky flexibilného trhu práce pre poľské rodiny

The Consequences of a Flexible Labour Market for Polish Families

 

 

Späť na začiatok strany