Medzinárodná vedecká konferencia

"Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Financial stability and sustainable growth in the European Union: current situation and perspectives"

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tiráž  
Adresár účastníkov  

Kontakty

 

 

 
 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Zborník príspevkov
Zborník obsahuje plné znenia príspevkov usporiadaných v abecednom poradí podľa autorov

Monika Bačová
Vybrané aspekty ekonomickej dôležitosti finančnej gramotnosti
Selected aspects of economic importance of financial literacy

Daneš Brzica
Komplexný prístup k zhodnocovaniu znalostného potenciálu ako faktor udržateľnosti rastu ekonomiky SR
Comprehensive approach to appreciation of knowledge potential as factor of Slovak Republic´s economic growth

Jakub Erlitz
Reorganizace jako jeden z ekonomických faktorů pro stabilizaci ekonomiky
Reorganization as a factor for financial stability


Petra Gundová
Hlavné dôvody nevyužívania metód predikovania finančnej situácie v slovenských podnikoch
Main reasons for non-using of prediction methods of financial situation by Slovak businesses

Zuzana Huliaková, Zdenka Musová
Rozvojová pomoc Slovenska ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju krajín tretieho sveta
Development assistance of Slovak Republic as a contribution to sustainable development of third world countries

Michal Ištok
Reštrukturalizácia korporátnej štruktúry developerskej spoločnosti – prípadová štúdia
Corporate restructuring of a property development company – case study

Katarína Izáková, Marta Lapková
Finančná stabilita vybraných komerčných poisťovní
Financial stability of selected commercial insurance companies

Tomáš Jeck, Karol Frank
Výdavky EÚ fondov a regionálny inovačný paradox na Slovensku
EU funds in the Slovak science technology and innovation regional development


Mária Kačírková
Ženy vo vede
Women in science

Andrzej Kokiel
Importance of materialism increase as destabilization factor of human axiological system
Význam zvýšenia materializmu ako faktora destabilizácie ľudského axiologického systému

Ján Kollár, Martin Kiaba
Štruktúra verejného dlhu v kontexte udržateľného ekonomického rastu
The structure of public debt in the context of sustainable economic growth

Gabriela Kormancová
Inovačné projekty v podnikoch v SR
Innovative projects in companies in Slovakia

Marek Krištof
Podnikové emisie cenných papierov v Slovenskej republike
Corporate emissions of securities in Slovak Republic

Alena Longauerová
Finančná stabilita a posilňovanie hospodárskej a menovej únie
Financial stability and strengthening economic and monetary union

Viera Marková, Petra Lesníková
Udržateľný rast a rozvoj podnikov ako predpoklad ich prosperity
Sustainable growth and development of the enterprises as the assumption of their prosperity

Zdenka Musová, Zuzana Huliaková
Dobročinný marketing ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju  globálnom prostredí
Cause related marketing  - contribution to sustainable development in a global environment

Marta Orviská, Ján Huňady
Univerzity, inovácie a ich regionálny rozmer
Universities, innovations and their regional dimension

Štefan Rehák, Oliver Rafaj
Univerzity, ľudský kapitál a regionálny rozvoj: teoretické prístupy
University, human capital and regional development: theoretical approaches

Peter Sliacky
Crowdfunding – inovatívne financovanie startupov
Crowdfunding – innovative funding for startups

Anna Staszel
Reliability of economic intelligence and stability of financial markets
Spoľahlivosť ekonomickej inteligencie a stabilita finančných trhov

Michal Stričík
Využitie obnoviteľných zdrojov energie k udržateľnému rastu
Utilization renewable energy sources to sustainable growth

Zuzana Stroková
Finančné plánovanie v malých a stredných podnikoch
Financial planning in small and medium sized enterprises

Beata Šarkanová
Current trends and the evolving role of corporate treasury management
Súčasné trendy a rozvíjajúca sa úloha podnikového treasury manažmentu

Miroslav Šipikal, Peter Pisár, Martin Varga
Verejná podpora a financovanie univerzít
Public support and financing of universities

Vladimir Tyutyuryukov, C.SC., Assistant Professor
Excises and budget sustainability: the lessons from Eurasian Economic Union
Spotrebné dane a udržateľnosť rozpočtu: poučenia z Euroázijskej ekonomickej únie

Jarmila Vidová
Politika súdržnosti – investície ako záruka udržateľného rastu v Európe
Cohesion policy – investment as a guarantee of sustainable growth in Europe

Miroslava Vinczeová
Vybrané nástroje podpory financovania inovatívnych malých a stredných podnikov
The selected tool of the support of innovative small and medium-sized enterprises

Jaroslav Vokoun
Rozvoj potenciálu znalostnej spoločnosti
The development of the knowledge society potential