Medzinárodná vedecká konferencia

"Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Investing in Europe - current situation and perspectives"

 

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tiráž  
Adresár účastníkov  

Kontakty

 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Zborník príspevkov

 

Zborník obsahuje plné znenia príspevkov usporiadaných v abecednom poradí podľa autorov z hlavného pléna
a zo sekcií

 

Príspevky zo sekcií

Monika Bačová
Priame zahraničné investície na Slovensku a ich vplyv na vybrané ekonomické ukazovatele
Direct foreign investment in Slovakia and their impact on selected economic indicators

Petra Gundová
Zdroje financovania malých a stredných podnikov Bratislavského samosprávneho kraja
Sources of funding of small and medium-sized enterprises from Bratislava region

Ján Huňady, Marta Orviská
Únik mozgov a investovanie do ľudského kapitálu
Brain drain and investing in human capital

Katarína Izáková, Janka Grofčíková
Priame zahraničné investície v poisťovniach na Slovensku
Foreign direct investment in insurance companies in Slovakia

Mária Kačírková
Investovanie do výskumu a inovácií v Európskej únii: príklad Slovenska
Investment in science and inovation in European union: case of Slovakia

Gabriela Kormancová
Podpora slovenských firiem na exporte a investovaní v zahraničí
Supporting Slovak companies in export and investment abroad

Marek Krištof
Inovatívne spôsoby získavania informácií aplikovaných pri externej finančnej analýze podniku
Innovative ways of acquiring of information applied for external financial analysis of a company

Monika Ličková
Dôležitosť investovania voľných peňažných prostriedkov do podielových fondov
The importance of investing free funds in mutual funds

Veronika Matiová, Zdenka Musová
Investície do zelených inovácií a environmentálne zodpovedného správania podnikov
Investment in green innovations and environmentally responsible behaviour

Michal Mešťan, Ivan Králik, Maroš Malíček
Možnosti investovania do podielových fondov na Slovensku
Mutual funds investment opportunities in Slovakia

Beáta Mikušová Meričková, Nikoleta Muthová, Alena Kaščáková, Tomáš Mikuš
Informačno-komunikačné technológie v inováciách verejných služieb
Information and communication technologies on innovation in public services

Mária Murray Svidroňová, Beáta Mikušová Meričková, Juraj Nemec
Telework-inovácia organizácie práce vo verejnom sektore
Telework-innovation of organizing work in public sector

Hussam Musa, Viacheslav Natorin
Mušaraka ako inovačná forma financovania
Musharakah as an innovative form of financing

Peter Pisár, Erika Ľapinová
Regionálne inovácie a inovačný potenciál regiónov. Metodologické aspekty
Regional innovation and innovation potential of the regions. Methodological aspects

Ladislav Poliak
Úľavy na miestnych daniach ako forma verejnej podpory
Local taxes arrears as form of public support

Peter Sliacky, Hussam Musa
Vývoj konkurencieschopnosti Slovenskej republiky
Development of the Slovak Republic competitiveness

Wojciech Sońta
Investície do ochrany ovzdušia na česko-poľskej hranici
Investments in air protection at Czech-Polish border

Michal Stričík
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na regionálny rozvoj
The potential of renewable source of energy to regional development

Beata Šarkanová
Súčasný vývoj fúzií a akvizícií v krajinách vyšehradskej štvorky
Recent developments of mergers and acquisitions in the visegrad countries

Kamil Ščerba
Finančné aspekty startup ekosystému a jeho rozvoj v podmienkach SR
Financial aspects of the startup ecosystem and its development in Slovakia

Miroslav Šipikal, Valéria Némethová
Výkonovo orientované financovanie výskumu
Performance based funding of research

Malgorzata Tarczynska-Luniewska
Analýza vývoja trhu s cennými papiermi v Poľsku prizmou vybraných faktorov
Analysis of stock market development in Poland through the prism of selected factors

Martin Varga
Verejná podpora v oblasti inovácií na území SR
Public support of innovations in Slovakia

Milan Vavrek
Aspekty kontroly investovania pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti z pohľadu Dohovoru Rady Európy
Aspects of control investment in the money laudering activity from the Council of Europe Convention

Lenka Veselovská
Inovácie vo zvyšovaní flexibility dodávateľského reťazca v slovenských vybraných podnikoch
Innovations in increase of supply chain flexibility in Slovak production enterprises

Jarmila Vidová
Finančné nástroje Európskej únie na podporu investičných aktivít malých a stredných podnikov
Financial instruments European union action for investment activities SMEs

Miroslava Vinczeová
Podpora financovania investičných potrieb malých a stredných podnikov prostredníctvom cudzích zdrojov
The support of financing investment needs of small and medium-sized enterprises by debt sources of finance

Jaroslav Vokoun
Firemné investície ako predpoklad rozvoja domáceho inovačného potenciálu
Business enterprise investment as a precondition for the domestic innovation potential development

 

 

Abstrakty

Príspevky vybrané redakčnou radou na publikovanie vo vedeckom časopise Acta Aerarii Publici, ISSN 1336-8818 majú v zborníku uvedený len abstrakt

The papers selected by the Editional Board for publication in the Scientific journal of the Faculty of Economics called Acta Aerarii Publici, ISSN 1336-8818 are included in abstract

Daneš Brzica
Udržiavanie strategickej prevahy najvyspelejších menších ekonomík: synergia formovania štruktúr a zmien v politike
Keeping strategic predominance of most advanced smaller economies: synergies in shaping structures and policy changes

Beata Zofia Filipiak
Financovanie spoločných investičných projektov verejných inštitúcii so súkromnými subjektmi
Funding of joint investment projects of public institutions with private entities

Alena Longauerová
Investovanie do zlata - riziká a šance
Investing in gold - risk and opportunities