Medzinárodná vedecká konferencia

"Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov"

11th International Scientific Conference on

"Economic and monetary policy in the context of the current developments in the European integration processes"

 

 

Úvod
Príhovor
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vystúpenia v pléne

Anetta Čaplánová
Miesto fiškálnych rád vo fiškálnej architektúre EÚ

Alena Longauerová
Banková únia a ochrana spotrebiteľských záujmov

Viliam Páleník
Alternatívne reformy vlastných zdrojov EÚ v kontexte Brexitu

David Špaček
Výkonnost a veřejná správa – případ ČR (obecne a ve vztahu k fungování soukromného sektoru)

 

  

Zborník príspevkov

Zborník obsahuje plné znenia príspevkov usporiadaných v abecednom poradí podľa autorov z hlavného pléna a z jednotlivých sekcií
 

Sekcia A: Hospodárska a menová politika v podmienkach súčasnej Európy

Monika Bačová
Vývoj objemu poskytnutých úverov a ich dohodnutej priemernej úrokovej sadzby na Slovensku v kontexte vývoja základnej úrokovej sadzby
The development of the amount of loans granted and their appropriate interest rates in Slovakia in the context of the development of the basic interest rate

Martin Boďa, Mária Kanderová, Ľubomír Pintér
Preselekcia aktív a rebalansovanie
Asset preselection and rebalancing

Daneš Brzica
5H aktéri, paralelné fázovanie a nové vnímanie ekonomického priestoru
5H actors, parallel phasing and new perceptions of economic space

Ján Huňady, Erika Ľapinová
Vysokoškolské vzdelávanie ako faktor rozvoja ľudského potenciálu a inovácií v regiónoch SR
Higher education as a factor for the developement of human potential and innovation in the regions of the Slovak Republic

Katarína Izáková, Dagmar Škvareninová
Zmeny v daniach neživotného poistenia vo vybraných krajinách EÚ
Changes in taxation of non-life insurance in selected EU countries

Tomáš Jeck
Priama podpora podnikom ako súčasť kohéznej politiky na Slovensku 2007 – 2015
Direct support for business in the context of cohesion policy in Slovakia 2007 - 2015

Eva Jurčáková
Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom vo svetle sankčnej politiky
Relations between the European Union and Russia in the light of sanction policy

Mária Kačírková
Kreatívna ekonomika – potenciál konkurencieschopnosti a ekonomického rastu
Creative economy – potential of competitiveness and economic growth

Peter Krištofík, Hussam Musa, Michal Ištok
Založenie novej offshore spoločnosti
New offshore company formation

Hussam Musa, Viacheslav Natorin
Manažment rizík v islamskom bankovníctve
Management risks in Islamic banking

Michaela Novotná
Dopad sankcií proti Ruskej federácii na slovenské podniky
The impact of EU sanctions against Russian Federation on Slovak enterprises

Michal Stričík
Ekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie
Economic aspects of using renewable energy sources for electricity production

Ingrid Šabíková
Regulatory policy of the ECB in the time of illusions growth
Regulačná politika ECB v období klamlivého rastu

Jarmila Vidová
Bytová politika v Slovenskej republike v kontexte hospodárskej politiky Európskej únie
Housing policy in the Slovak Republic in the context of the European Union

Jaroslav Vokoun
Financovanie výskumu a vývoja v medzinárodnom porovnaní
R&D financing in international comparison

 

Sekcia B: Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem

Kristína Jančovičová Bognárová, František Hocman
Teoretické východiská determinantov rastu firmy
Literature review on determinants of firm growth

Denisa Mlynárová, Kamil Ščerba
Environmentálne verejné výdavky a ekonomický rast
Environmental public spending and economic growth

Erika Neubauerová, Michaela Tomčiková
Regionálne aspekty sociálneho vylúčenia v podmienkach SR
Regional aspects of social exclusion in the Slovak Republic

Rudolf Sivák, Silvia Bastyr
Optimálna kapitálová štruktúra a efektívnosť fungovania podnikateľských subjektov
Optimum capital structure and efficient operation of corporations

Anna Schultzová, Marcela Rabatinová, Peter Benko
Eliminácia daňových únikov prostredníctvom inovatívnych prístupov k daňovým subjektom
Elimination of tax evasion through innovative approaches to the tax subjects

Anna Schultzová, Jaroslava Šepeľová
Vplyv vybraných aspektov na efektívnu daňovú sadzbu malých a stredných podnikov v SR
The impact of special categories on the effective tax rate of small and medium sized enterprises in SR

Erika Šoltésová, Alena Zubaľová
Možnosti zlepšenia výberu daní v SR
Options for improving tax collection in the Slovak Republic

Juraj Válek, Jana Kušnírová
Teoretické východiská environmentálneho zdaňovania
The theoretical background of environmental taxation

 

Abstrakty príspevkov

Ľubomíra Gertler, Martin Šorf
Miera neistoty a vplyv jej merania na výsledky z modelov Value at Risk
Uncertainty measures and their effect on VAR model output

Martin Geško, Jana Péliová
Cielené znižovanie základu dane právnických osôb – názory a východiská
Intentional reductions of the corporate tax base – views and assumptions

Dana Kiseľáková, Beáta Šofranková, Veronika Čabinová
Analýza konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti krajín V4
Competitiveness and Innovation Performance Analysis of V4 Countries

Dana Kiseľáková, Elena Širá, Beáta Šofranková
The performance of Slovakia according to Regional Competitiveness Index
Postavenie Slovenska podľa indexu regionálnej konkurencieschopnosti

Pavol Ochotnický, Matej Boór
Fiškálne pravidlá a konkurencieschopnosť ekonomiky
Fiscal rules and competitiveness of economy

Peter Pisár, Ina Ďurčeková, Martin Varga
Konkurencieschopnosť podnikov a inovačná výkonnosť regiónov
Competitiveness of companies and innovation performance of the regions

Alena Zubaľová, Ján Remeta
Vybrané ukazovatele efektívnosti daňového systému
The selected indicators with respect to the effectiveness of tax system