Medzinárodná vedecká konferencia

"Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov"

11th International Scientific Conference on

"Economic and monetary policy in the context of the current developments in the European integration processes"

 

 

Úvod
Príhovor
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
„Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov“

Medzinárodný vedecký výbor konferencie:
prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (predseda)
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., dekan, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Vysoká škola regionálního rozvoje, Praha, Česká republika
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. John Hudson, University of Bath, Veľká Británia
Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
doc. Ing. Alena Longauerová, PhD., riaditeľ, Puncový úrad SR v Bratislave
prof. Alexandru Minea, CERDI & University of Auvergne, Francúzsko
doc. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Peter Pisár, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, riaditeľ, Ekonomický ústav SAV
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. dekan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Organizačný výbor konferencie:
Ing. Michal Ištok, PhD. (predseda)
Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
Ing. Michal Mešťan
Ing. Kamil Šcerba
Ing. Ina Ďurčeková
Ing. Denisa Mlynárová

Editori:
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Recenzenti:
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
prof. Ing. Mária Uramová, PhD.

Vydavateľ: Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2017

ISBN 978-80-557-1355-7