Medzinárodná vedecká konferencia

"Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov"

11th International Scientific Conference on

"Economic and monetary policy in the context of the current developments in the European integration processes"

 

 

Úvod
Príhovor
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Silvia Bastyr
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: bastyr@kompala.sk

Ing. Peter Benko
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: peterbenko.euba@gmail.com

Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: monika.bacova@euke.sk

Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: martin.boda@umb.sk

Ing. Matej Boór, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: matej.boor@euba.sk

Ing. Daneš Brzica, PhD.
Ekonomický ústav SAV
Šancová 4111/56
811 05 Bratislava
e-mail: danes.brzica@gmail.com

Mgr. Veronika Čabinová
Fakulta manažmentu Prešovská univerzita v Prešove
Konštantínova 16
080 01 Prešov
e-mail: veronika.cabinova@smail.unipo.sk

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: anetta.caplanova@euba.sk

Ing. Ina Ďurčeková
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: ina.durcekova@umb.sk

doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 32
040 01 Košice
e-mail: beata.gavurova@tuke.sk

doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: lugertler@hotmail.com

Ing. Martin Geško, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: martin.gesko@euba.sk

Ing. František Hocman, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: hocman@gogino.sk

Ing. Ján Huňady, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: jan.hunady@umb.sk

Ing. Dušan Chrenek
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
e-mail: dusan.chrenek@ec.europa.eu

Ing. Michal Ištok, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: michal.istok@umb.sk

Ing. Katarína Izáková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: katarina.izakova@umb.sk

Ing. Mgr. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: kristina.jancovicova.bognarova@gmail.com

Ing. Tomáš Jeck, PhD.
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 01 Bratislava
e-mail: tomas.jeck@savba.sk

Mgr. Eva Jurčáková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: eva.jurcakova@umb.sk

Ing. Mária Kačírková
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 05 Bratislava
e-mail: maria.kacirkova@savba.sk

Ing. Mária Kanderová, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: maria.kanderova@umb.sk

doc. Ing. Dana Kiseľáková, PhD.
Fakulta manažmentu Prešovská univerzita v Prešove
Konštantínova 16
080 01 Prešov
e-mail: dana.kiselakova@unipo.sk

doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter.kristofik@umb.sk

Ing. Jana Kušnírová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: jana.kusnirova@euba.sk

Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: erika.lapinova@umb.sk

doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.
Puncový úrad SR
Medená 10
814 56 Bratislava
e-mail: longauerova@puncurad.gov.sk

Ing. Michal Mešťan
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: michal.mestan@umb.sk

Ing. Denisa Mlynárová
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: denisa.mlynarova@umb.sk

doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: hussam.musa@umb.sk

Mgr. Viacheslav Natorin
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: viacheslav.natorin@umb.sk

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: juraj.nemec@umb.sk

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: erika.neubauerova@euba.sk

Ing. Michaela Novotná
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: michaela.novotna@umb.sk

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: pavol.ochotnicky@euba.sk

prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: marta.orviska@umb.sk

RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 05 Bratislava
e-mail: viliam.palenik@savba.sk

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: jana.peliova@euba.sk

Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: lubomir.pinter@umb.sk

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter. pisar@umb.sk

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: marcela.rabatinova@euba.sk

Ing. Ján Remeta
Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
e-mail: remeta.jan@centrum.sk

Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: ivan.sedliacik@umb.sk

Prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: anna.schultzova@euba.sk

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: rudolf.sivak@euba.sk

doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: michal.stricik@euke.sk

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: ingrid.sabikova@umb.sk

Ing. Kamil Ščerba
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: kamil.scerba@umb.sk

Ing. Jaroslava Šepeľová
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: jaroslava.sepelova@euba.sk

Ing. Elena Širá, PhD.
Fakulta manažmentu Prešovská univerzita v Prešove
Konštantínova 16
080 01 Prešov
e-mail: elena.sira1@gmail.com

Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: dagmar.skvareninova@umb.sk

Ing. Beáta Šofranková, PhD.
Fakulta manažmentu Prešovská univerzita v Prešove
Konštantínova 16
080 01 Prešov
e-mail: beata.sofrankova@unipo.sk

Ing. Erika Šoltésová
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: erika.soltesova@gmail.com

Ing. Martin Šorf
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: martin.sorf@europin.sk

doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Ekonomicko správní fakulta Masarykova Univerzita v Brně
Lipová 507/41a
602 00 Brno
e-mail: david.spacek@econ.muni.cz

Ing. Michaela Tomčiková
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: michaela.tomcikova8@gmail.com

Ing. Juraj Válek, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: juraj.valek@euba.sk

Ing. Martin Varga
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: martin.varga@umb.sk

Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: vidova@euba.sk

Ing. Jaroslav Vokoun
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 01 Bratislava
e-mail: jaroslav.vokoun@savba.sk

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: alena.zubalova@gmail.com