Medzinárodná vedecká konferencia

"Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov"

12th International Scientific Conference on

"Innovation, standardization and European policies in the context of sustainable development goals "

 

 

Úvod
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zborník príspevkov

 

Sekcia A: Inovácie a regulácia v podmienkach súčasnej Európy

Daneš Brzica
Špecializácia a multidisciplinarita: Aké talenty potrebujeme?
Specializaion and multidisciplinarity: What kind of talents do we need?

Jana Fendeková, Marta Orviská
Úroveň šťastia a spokojnosti občanov v kontexte ekonómie šťastia
The level of happiness and satisfaction of citizens in the context of the economy of happiness

Katarína Izáková, Janka Grofčíková
Corporate governance v kontexte regulácií v poisťovníctve
Corporate governance in context of insurance regulation

Mária Kačírková
Prostredie pre zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
The environment for employment of the foreigners in Slovak Republic

Jana Marasová, Katarína Orságová
Vybrané otázky inovácií v Európe
Selected issues of innovation In Europe

Hussam Musa, Zdenka Musová
Aplikácia princípov corporate governance na Slovensku
Corporate governance principles application in Slovakia

Hussam Musa, Viacheslav Natorin
Vplyv profilu banky na riziko likvidity
The impact of bank profile of liquidity risk

Lenka Pčolinská
Analýza rozpoznania sociálnej ekonómie a jej prínosov v krajinách Európskej únie
Analysis of the recognition of social economy and its contributions in the countries of European union

Michal Stričík
Environmentálne označovanie produktov na Slovensku
Environmental labeling of products in Slovakia

Dušan Urda
Implementácia prístupu LEADER, dodržiavanie základných znakov LEADER v podmienkach PRV SR 2007-2013
Implementation of LEADER approach, adherance to basic characteristics of LEADER in the conditions of PRV SR 2007-2013

Beata Wieczerzynska
Porušenie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ na trhu všeobecných služieb vyhľadávania na internete a trhu mobilných operačných systémov na príklade rozhodnutia Európskej komisie z júla 2018 o službe Google Android
Infringement of the EU competition rules on the market for general Internet search services and the mobile operating system market on the example of the European Commission's decision of July 2018 on Google Android

 

Sekcia B: Regionálne inovácie na Slovensku

Monika Bačová
Tvorba a nakladanie s komunálnym odpadom na Slovensku
The genaration and management of municipal waste in Slovakia

Katarína Belanová
Financovanie inovačných aktivít malých a stredných podnikov
Financing of innovation activities of small and medium – sized

Tatiana Čorejová, Andrea Čorejová, Mária Rostášová
Hodnotenie univerzitných inovačných ekosystémov v podmienkach Slovenska
Evaluation of university innovative ecosystems in the Slovak conditions

Ingrid Šabíková
Význam eko-inovácií v kontexte zeleného rastu
Importance of eco-innovation in the context of green growth

Jarmila Vidová
Inovačná politika a inovačná výkonnosť
Innovation policy and innovation performance

Jaroslav Vokoun
Talenty - potenciál rozvoja Slovenska
Talents - the potential of Slovakia's development

Marek Wikinski
Úloha fondov EÚ v podpore inovatívnosti podnikov
Role of EU funds in supporting innovativeness of enterprises