Medzinárodná vedecká konferencia

"Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov"

12th International Scientific Conference on

"Innovation, standardization and European policies in the context of sustainable development goals "

 

 

Úvod
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medzinárodný vedecký výbor konferencie:

prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (predseda)
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., dekan, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., AMBIS Vysoká škola, Praha, Česká republika
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
doc. Ing. Alena Longauerová, PhD., riaditeľka, Puncový úrad SR v Bratislave
prof. Alexandru Minea, CERDI & University of Auvergne, Francúzsko
prof. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Peter Pisár, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. John G. Sessions, Newcastle University Business School, Veľká Británia
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, riaditeľ, Ekonomický ústav SAV
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. dekan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
prof. Vladimir Voronin, rector, Academy for Standardization, Metrology and Certification, Moscow, Ruská federácia

 
Organizačný výbor konferencie:

Ing. Ivan Sedliačik, PhD. (predseda)
Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Ing. Ina Ďurčeková
Ing. Peter Kubaška
Ing. Michal Mešťan
Ing. Denisa Mlynárová
Ing. Kamil Šcerba
Ing. Lea Šlampiaková

 
Kontaktná emailová adresa konferencie: icdfa@umb.sk

Adresa organizačného sekretariátu konferencie:

Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Katedra financií a účtovníctva
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 62 22, fax: +421 48 446 63 13