Medzinárodná vedecká konferencia

"Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov"

12th International Scientific Conference on

"Innovation, standardization and European policies in the context of sustainable development goals "

 

 

Úvod
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ekonomická univerzita v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: monika.bacova@euke.sk

doc. Ing. Katarína Belanová, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: katarina.belanova@euba.sk

Ing. Daneš Brzica, PhD.
Ekonomický ústav SAV
Šancová 4111/56
811 05 Bratislava
e-mail: danes.brzica@gmail.com

Ing. Andrea Čorejová, PhD.
Centrum pre transfer technológií
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
e-mail: andrea.corejova@uvp.uniza.sk

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
e-mail: tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk

JUDr. Ing. Peter Daniel, Ph.D.
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Drieňová 3
821 01 Bratislava
e-mail: peter.daniel@jci.com

Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA
Hochschule Fresenius
Cesta na štadión 7
974 04 Banská Bystrica
e-mail: viktoria.durajova@hs-fresenius.sk

Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: lubos.elexa@umb.sk

Ing. Janka Grofčíková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: janka.grofcikova@umb.sk

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk

Ing. Peter Hollý
Chirana T. Injecta, a. s.
SNP 149/62
916 01 Stará Turá
e-mail: pdahll07@gmail.com

doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: maria.horehajova@umb.sk

Ing. Peter Hrubina
Microwell, Šaľa
Lužná 10
927 05 Šaľa
e-mail: peterhrubina@gmail.com

Ing. Eva Huculová
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Košiciach
B. Němcovej 32
040 01 Košice
e-mail: eva.huculova@tuke.sk

Ing. Ján Huňady, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: jan.hunady@umb.sk

Ing. Lenka Hvolková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: lenka.hvolkova@umb.sk

Ing. Michal Ištok, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: michal.istok@umb.sk

Ing. Katarína Izáková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: katarina.izakova@umb.sk

Ing. Milan Jurčík
Vlčanska 559/21
927 01 Šaľa
e-mail: milan.jurcik@gmail.com

Ing. Mária Kačírková
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 05 Bratislava
e-mail: maria.kacirkova@savba.sk

Mgr. Jana Kočová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
e-mail: jana.kocova@normoff.gov.sk

doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter.kristofik@umb.sk

Ing. Peter Kubaška
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter.kubaska@umb.sk

Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: zaneta.lacova@umb.sk

Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: erika.lapinova@umb.sk

Ing. Dušan Lašák
DANFOSS, s. r. o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: dusan.lasak@gmail.com

doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: jana.marasova@umb.sk

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: barbora.mazurova@umb.sk

Ing. Michal Mešťan
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: michal.mestan@umb.skň

Ing. Denisa Mlynárová
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: denisa.mlynarova@umb.sk

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: maria.murraysvidronova@umb.sk

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: hussam.musa@umb.sk

doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: zdenka.musova@umb.sk

Mgr. Viacheslav Natorin
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: viacheslav.natorin@umb.sk

RNDr. Gabriela Nedelová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: gabriela.nedelova@umb.sk

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mgr. Milan Mikula
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
e-mail: milan.mikula@normoff.gov.sk

Ing. Katarína Orságová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: katarina.orsagova@umb.sk

prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: marta.orviska@umb.sk

Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
Inštitút zamestnanosti
Povraznícka 11
811 05 Bratislava
e-mail: michal.palenik@iz.sk

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Fakulta verejnej správy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice
e-mail: lenka.pcolinska@upjs.sk

Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: lubomir.pinter@umb.sk

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter.pisar@umb.sk

Mgr. Richard Priesol
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislava
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
e-mail: richard.priesol@fmph.uniba.sk

prof. Ing. Mária Rostašová, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
e-mail: maria.rostasova@fpedas.uniza.sk

Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: ivan.sedliacik@umb.sk

prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Ekonomický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Šancová 56
811 05 Bratislava
e-mail: juraj.sipko@savba.sk

Ing. Jana Stašová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: jana.stasova@umb.sk

doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: michal.stricik@euke.sk

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: ingrid.sabikova@umb.sk

Ing. Kamil Ščerba
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: kamil.scerba@umb.sk

Ing. Lea Šlampiaková
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: lea.slampiakova@umb.sk

prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: maria.uramova@umb.sk

Ing. Dušan Urda
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: vidova@euba.sk

Ing. Jaroslav Vokoun
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 01 Bratislava
e-mail: jaroslav.vokoun@savba.sk

Beata Wieczerzyńska, PhD.
Kazimierz Pulaski Univerzity of Technology and Humanities in Radom, Poland
Faculty of economics and legal science
ul. Malczewskiego 29
26 600 Radom
e-mail: b.wieczerzyńska@uthrad.pl

Marek Wikiński, PhD.
Kazimierz Pulaski Univerzity of Technology and Humanities in Radom, Poland
Faculty of economics and legal science
Chrobrego st 31
26-600 Radom
e-mail: m.wikinski@uthrad.pl

prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
Ekonomický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Šancová 56
811 05 Bratislava
e-mail: ekonwork@savba.sk

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk