Ekonomická fakulta UMB
Centrum výskumu sociálnej ekonomiky a podnikania
a
Inštitút ekonomických vied EF UMB

 

 

Sociálna ekonomika a vzdelávanie

 

 

 
Zborník vedeckých štúdií


ISBN 978-80-557-0623-8

 

2014

Editorky:

Ing. Erika Ľapinová, PhD. - Ing. Jolana Gubalová, PhD.

 

Recenzentky:

doc. JUDr.  Ing. Eva Hudecová, CSc. - prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.

 

Schválené v edičnej komisii Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Zborník vedeckých štúdií je parciálnym výstupom projektu KEGA č. 037UMB-4/2013 Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie

 

Zborník neprešiel jazykovou úpravou.