Príspevky autorov

 

 

Sociálna ekonomika a Rawlsova koncepcia spravodlivosti

Social Economy and Rawls´ Concept of Justice

Baďurová Barbora, Mgr. PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

The Financial Health of Hospitals. V4 Countries Case

Finančné zdravie nemocníc. Krajiny V4

BEM Agnieszka, Mgr. Ph.D.  – MICHALSKI Grzegorz, Mgr. Ph.D.

Department of Public and International Finance

Wroclaw University of Economics

 

Význam spolupráce pri budovaní konkurenčnej výhody v rámci sociálnej ekonomiky

The Importance of Cooperation for Building Competitive Advantage within Social Economics

borseková Kamila, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Marketing sociálnych služieb

Marketing of Social Services

Božíková Alica, Ing., PhD. - Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Možnosti aplikácie koncepcie service learning v spoločných študijných programoch na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

The Possibilities of Service Learning Application in Common study programs at Matej Bel University in Banská Bystrica

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ Alžbeta, PhDr. PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Identity Capital and its Influence on Migration and Education Decisions

Kapitál identity a jeho vplyv na rozhodnutia o migrácii a vzdelaní

COLE David, MFA, PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici

 

Transfery a vertikálna fiškálna nerovnováha

Transfers and Vertical Fiscal Imbalance

Čapková Soňa, doc. Ing. PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Podnikanie v sociálne orientovanej ekonomike alebo sociálne podnikanie v ekonomike?

Entrepreneurship in a Socially-Oriented Economy, or Social Entrepreneurship in Economy?

červená Karolína, Ing., PhD.  - ČIPKÁR Ján, doc., PhDr., PhD.

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Riešenie morálnych dilem z podnikateľského prostredia v škole

Moral Dilemmas in Economy at School

Čižmáriková Katarína, PaedDr., PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Možnosti riešenia finančnej nedostatočnosti MVO v podmienkach SR

Possibilities to solve financial deficiency of NGOs in conditions of Slovak Republic

gondášová Lýdia, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Uplatnenie softvéru freeware a open source v sociálnych podnikoch

Application freeware and open source in social enterprises

GUBALOVÁ Jolana, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Uplatňovanie podnikovej filantropie na Slovensku

Application of Corporate Philanthropy in Slovakia

Hroncová - Vicianová  Jana, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Miesto neziskového marketingu v poskytovaní sociálnych služieb

Place of Non-Profit Marketing in Social Services Provide

Hronec Štefan, doc. Ing. PhD. - duvač Ivan, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Moderné metódy dlhodobého plánovania v orgánoch verejnej správy

Modern methods of longtherm planning in the public sector

Hronec Štefan, doc. Ing. PhD.  - Gogora Igor, Ing.

Ekonomická fakulta  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Spoločensko - ekonomické dopady vzdelávania v sociálno -ekonomickom rozvoji

Socio – Economic Impact of Education in Socio - Economic Development

Hronec Štefan, doc. Ing. PhD. - Miškocová lucia, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Inovatívne prvky v pomoci dlhodobo nezamestnaným klientom v hmotnej núdzi

Innovative Features in helping long-term unemployed clients in material need

JUSKO Peter, doc. PaedDr., PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  

Prínos činnosti verejno súkromného partnerstva pre zabezpečovanie vzdelávania nezamestnaných na Podpoľaní

The contribution of activities of the Public Private Partnership for providing training for the unemployed to Podpoľanie

KRNÁČ Jozef, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Uplatnenie sociálneho kapitálu v sociálnej ekonomike

Application of social capital in social economy

KUBIŠOVÁ Ľuba, Mgr.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Progress in sustainable development in the EU countries in the years 2004-2011

Pokrok v udržateľnom rozvoji v krajinách EÚ v rokoch 2004-2011

Kulesza Marek, PhD. - Ucieklak-Jeż Paulina, PhD.

Jan Dlugosz University in Czestochowa

 

Vzťah ekonómie a etiky, ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti

Relationship of Economics and Ethics, Economic and Ethical Foundations of a Free Society

KYSEĽOVÁ Janka, PhDr., PhD. - Zelenák Ján, Ing.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

a

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Ďalšie vzdelávanie dospelých o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní – nástroj podpory občianskej participácie

Lifelong/further education of adult on the social economy and social entrepreneurship as a tool of support of civic participation

ĽAPINOVÁ Erika, Ing., PhD.

Inštitút ekonomických vied Ekonomickej fakulty

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Očakávania absolventov cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB o uplatnení v praxi

Expectations of tourism graduates at the Faculty of Economics of Matej Bel University

LENCSÉSOVÁ Zuzana, Ing. – MALACHOVSKÝ Andrej, doc. Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Ekonomické a právne aspekty špeciálnych ekonomických zón

Economic and legal aspects of special economic zones

Lipták František, Ing. Mgr.

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Predpoklady uplatnenia sociálnej ekonomiky v SR ako výzvy pre oblasť vzdelávania

Assumptions of social economy Application in the Slovak republic as a challenge for education

lubelcová Gabriela, doc., PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského

 

Portfolio selection: Method of the step by step assigned weights

Výber portfólia: Metóda postupného priraďovania váh

Lukáčik Martin - Pavlík Martin - Michalski Grzegorz, Mgr., PhD

Wroclaw University of Economics
a
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Sociálne aspekty podnikania verzus sociálne podnikanie

Social Aspects of the Entrepreneurship versus Social Entrepreneurship

MARKOVÁ Viera, prof. Ing. PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Determinanty profesionálnej prípravy manažérov sociálneho podnikania

Determinants of Professional Training Managers of Social Entrepreneurship

MARTINKOVIČOVÁ Miriam, doc., PhDr., PhD. 

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Comparison of Social Economy and Social Entrepreneurship Education in North America and Europe

Porovnanie vzdelávania o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní v Severnej Amerike a v Európe

MAZUREK Marica, Ing.

Faculty of Economics

Matej Bel University in Banská Bystrica

 

Sociálne podnikanie ako inovácia

Social Entrepreneurship as the innovation

Mikuš Tomáš, Ing. - Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Návrh implementácie predmetu „sociálne podnikanie“ do vyučovacieho procesu

Draft Implementation of Course "social entrepreneurship" in the teaching process

Pčolinská Lenka, Ing. PhD.

Podnikovohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita

 

Úloha univerzít a výskumných inštitúcií v miestnom ekonomickom a sociálnom rozvoji

The Role of Universities and Research Institutions in the Local Economic and Social Development

PETRÍKOVÁ Katarína, Ing. PhD. 

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Aplikácia praktických skúseností vo výučbe predmetu „sociálna ekonomika“

Application of practical experience in Teaching the course „social economy“

Poláčková Hana, Ing., PhD.

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Koncepcia výučby predmetu „Sociálna ekonomika“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave

The concept of teaching of course "Social Economy" at the University of Economics Bratislava

POngráczová Eva, Ing. PhD.

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Nerovnosti v zdravotníctve v európskych OECD krajinách

Healthcare Inequalities in European-OECD-countries

Prędkiewicz Paweł, PhD - Prędkiewicz Katarzyna, PhD

Faculty of Economic Sciences

Wrocław University of Economics

and

Faculty of Engineering and Economic

Wrocław University of Economics

 

Transformation to a Green and Social Economy after the Global Crisis

Premena smerom k zelenej a sociálnej ekonomike po globálnej kríze

RYSZAWSKA Bozena, PhD.

Wroclaw University of Economics

 

Tretí sektor a sektor sociálnej ekonomiky – hľadanie prienikov pri tvorbe vzdelávacieho modulu

Third sector and Social economy sector – searching for common points in creating an educational module

SVIDROŇOVÁ Mária, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Předmět sociální podnikání na Technické univerzitě v Liberci jako možnost zvýšení profesionality manažerů sociálních podniků

Social Business Subject at Technical University of Liberec as an Opportunity to Increase Proficiency of Social Enterprises Managers

SYROVÁTKOVÁ Jaroslava, Ing., Ph.D.

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Špecifiká marketingového mixu v zariadeniach sociálnych služieb

Conditions of Marketing Mix in Social Services

Štrangfeldová  Jana, Ing., PhD. - KORIMOVÁ Gabriela, prof., PaedDr., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Vybrané aspekty organizácie a riadenia Európskej komisie v oblasti vzdelávania a kultúry

Selected Aspects of Management of European Commission in the Area of Education and Culture

ŠUPLATA Marian, PhDr., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

The Development of the social entrepreneurship in Poland

Rozvoj sociálneho podnikania v Poľsku

Ucieklak-Jeż Paulina, PhD. – Kulesza Marek, PhD.

Jan Dlugosz University in Czestochowa

 

Späť na začiatok stránky