Študentská vedecká aktivita 2019

11.4.2019, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zborník prác

11.4.2019

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

25. ročník

Zostavovateľ: Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.

Technická spoluráca: Ing. Alena Dobrotová

Zborník neprešiel jazykovou úpravou.

ISBN 978-80-557-1540-7


Student Scientific Conference 2019 – Proceedings

April 11, 2019

Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica

25th edition

Author: Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.

Technical Coordinator: Ing. Alena Dobrotová

Proceedings have not undergone any linguistic modification.

ISBN 978-80-557-1540-7

Predhovor

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má viac ako štyridsať rokov pevné a významné postavenie v systéme ekonomického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Jej cieľom je prispievať k budovaniu a rozvoju vzdelanostnej ekonomiky v rámci vzdelávania a vedeckého bádania v súlade so študijnými programami akreditovanými v študijných odboroch cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, verejná ekonomika a služby, regionálny rozvoj a verejná správa. Výsledky vedeckého bádania predstavujú prínos do rozvoja teórie ekonomických, spoločenských a prírodných vied.

Poslaním Ekonomickej fakulty UMB je pripravovať erudovaných a flexibilných ekonómov, ktorí nájdu uplatnenie na domácom a na medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať budúcnosť národnej ekonomiky a aktívne sa zúčastňovať formovania svetovej ekonomiky. Rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti a zručnosti, múdrosť, dobro a tvorivosť, vzdelanosť a vedu, a tým prispievať k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti.

Jednou z významných súčastí vedeckovýskumnej činnosti fakulty je aj študentská vedecká aktivita. Študenti tradične prezentujú výsledky svojho bádania na študentskej vedeckej konferencii. Dňa 11. apríla 2019 sa koná na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici jej jubilejný 25. ročník. Práce sú rozdelené do 7 sekcií - cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, kvantitatívne metódy a informatika, verejná ekonomika a regionálny rozvoj, spoločenské vedy a sekcia určená pre študentov stredných škôl. Študenti budú na konferencii prezentovať 39 súťažných prác autorského kolektívu 52 autorov, z toho bude 18 prác od zahraničných študentov z Českej republiky (Slezská univerzita v Opavě), Poľska (Cracow University of Economics, Jagiellonian University in Cracow, Opole University of Technology), Francúzska (University of Poitiers), Ukrajiny (Lviv Polytechnic National University; Ukrainian National Forestry University, Lviv; University of Trade and Economics, Lviv; Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv) a Gruzínska (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), ale aj 2 práce študentov stredných škôl – Obchodná akadémia Banská Bystrica a Hotelová akadémia Brezno. Hodnotiace komisie zostavené z učiteľov a študentov budú posudzovať aktuálnosť tém, úroveň prác, pridanú hodnotu v nich obsiahnutú, využiteľnosť výsledkov pre rozvoj teórie i praxe a úroveň prezentácie.

Domnievame sa, že je užitočné vytvárať priestor pre kreatívne nápady a podnetné názory prezentované zahraničnými a domácimi účastníkmi. Želáme všetkým zúčastneným nielen mnoho inovatívnych nápadov, ale aj odvahu riešiť aktuálne problémy ekonomického diania. Priestor pre vyjadrenie vlastného názoru a vzájomnú diskusiu umožní 26. ročník Študentskej vedeckej aktivity.

Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.


Preface

The Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica has a strong and significant position in the system of economic higher education in Slovakia for over forty years. Its aim is to contribute to building and developing the education economy in education and scientific research in accordance with study programs accredited in the fields of tourism, economy and business management, finance, banking and investment, public economy and services, regional development and public administration. The results of scientific research are a contribution to the development of the theory of economic, social and natural sciences.

The mission of the Faculty of Economics MBU is to prepare knowledgeable and flexible economists who will find employment in the domestic and international labor markets and will be able to shape the future of the national economy and actively participate in shaping the world economy. To develop a harmonious personality, knowledge and skills, wisdom, goodness and creativity, education and science, thereby contributing to the development of an educational society.

One of the important parts of the faculty's scientific and research activities is the Student's scientific conference. Students traditionally present the results of their research at a Student scientific conference. On April 11, 2019 it was held at the Faculty of Economics, UMB in Banská Bystrica its 25th edition. The papers was divided into 7 sections - tourism, economy and business management, finance, banking and investment, quantitative methods and informatics, public economics and regional development, social sciences and sections for secondary school students. Students will present 39 papers of the authors' collective at 52 students, 18 papers by foreign students from the Czech Republic (Silesian University in Opava), Poland (Cracow University of Economics, Jagiellonian University in Cracow, Opole University of Technology), France (University of Poitiers), Ukraine (Lviv Polytechnic National University; Ukrainian National Forestry University, Lviv; University of Trade and Economics, Lviv; Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv) and Georgia (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), but also 2 papers of secondary school students from Business Academy in Banská Bystrica and Hotel Academy in Brezno. Assessment committees composed of teachers and students will assess the topicality of the topics, the level of the paper, the added value contained in them, the usability of the results for both theory and practice development and the level of presentation.

We believe that it is useful to create space for creative ideas and stimulating views presented by foreign and domestic participants. We wish not only many innovative ideas to all participants, but also the courage to deal with current issues of economic affairs. The 26th edition of Student Scientific Conference will provide space for expressing one's own opinion and discussing each other.

Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.

Sekcie / Sections

1. sekcia – cestovný ruch
1. section – Tourism
doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
2. sekcia – ekonomika a manažment podniku
2. section – Business Economics and Management
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
3. sekcia – financie, bankovníctvo a investovanie
3. section – Finance, Banking and Investment
doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
4. sekcia – kvantitatívne metódy a informatika
4. section – Quantitative Methods and Informatics
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
5. sekcia – verejná ekonomika a regionálny rozvoj
5. section – Public Economics and Regional Development
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
6. sekcia – spoločenské vedy
6. section – Social Sciences
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
7. sekcia – manažérske systémy - IMS Poprad
7. section – Managerial Systems – IMS Poprad
neotvorená sekcia
8. sekcia – sekcia pre stredné školy
8. section – Section for high school students
Ing. Petra Gundová, PhD.

Príspevky / Articles

1. Cestovný ruch / Tourism

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Lenka Hraňová
Dva pohľady na environmentálne zaťaženú oblasť Hornonitrianskeho regiónu cestovného ruchu
Abstrakt

Adam Jezierski (Jagiellonian University in Cracow)
Cracow hotels´ image on TripAdvisor
Abstrakt

Bc. Dominika Ringerová
Tourists traveling with children – market opportunity or challenge?
Abstrakt

Bc. Ivana Vrbovská
Historické hotely na Slovensku
Abstrakt

Bc. Alica Albertová
Personálna politika vo Wellness Hoteli Chopok**** v Jasnej
Abstrakt

Jan Skalík (Slezská univerzita, OPF v Karviné)
Podnikatelský záměr restaurace

Yaryna Domashchuk (Lviv Polytechnic National University)
Healthy fast food

Bc. Nora Bělousovová, Bc. Andrea Výlupková , Bc. Petra Sabová
Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných okresoch juhovýchodného Slovenska
Abstrakt

2. Ekonomika a manažment podniku / Business Economics and Management

prof. Ing. Viera Marková, PhD.

Vladislav Kovalskyi (Ukrainian National Forestry University, Lviv)
Prospects for implementation of lean production in the management system of export-oriented wood-processing enterprises
Abstrakt

Bc. Dominika Ižoldová, Bc. Monika Fajdová
Slow fashion – revolúcia v nákupnom správaní?
Abstrakt

Bc. Terézia Cingelová
Východiská tvorby kampaní davového financovania
Abstrakt

Olha Kotsar
Slovak Business Sector for Foreigners
Abstrakt

Šimon Sámel
Fungovanie podnikov v Číne
Abstrakt

Ani Megrelishvili (Tbilisi State University)
Communication market issues in Georgia
Abstrakt

Khatia Udesiani (Tbilisi State University)
Small business problems in Georgiabr> Abstrakt

Sofiia Petroshchuk, Mariia Turchak (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv)
Social aspects of safe and rational use of antibiotics in neonates and infants
Abstrakt

3. Financie, bankovníctvo a investovanie / Finance, Banking and Investment

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Bc. Matej Mravec, Bc. Karin Baloghová, Bc. Martin Tobiáš, Bc. Milan Mikulášik
Valuácia ceny akcie vybranej verejne obchodovateľnej spoločnosti
Abstrakt

Bc. Soňa Priščáková
Industry 4.0 – Výzva pre zmenu volebného mechanizmu na Slovensku
Abstrakt

Bc. Monika Adamírová, Bc. Peter Čišecký
Spoznaj Slovensko s Georgeom od Slovenskej sporiteľne, a. s.
Abstrakt

Bc. Alexandra Mertinková
Hodnotenie podpory v oblasti ľudského kapitálu zo štrukturálnych fondov EÚ
Abstrakt

Kristína Szentiványiová
Komoditné burzy vo svete a na Slovensku
Abstrakt

4. Kvantitatívne metódy a informatika / Quantitative Methods and Informatics

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

Patrícia Gocníková
Využitie kolaboratívnej ekonomiky v malých a stredných podnikoch
Abstrakt

Bc. Katarína Čunderlíková
Hustota a koncentrácia pobočkových sietí komerčných bánk v Slovenskej republike
Abstrakt

Bc. Jana Račáková
Celoeurópsky dôchodkový produkt
Abstrakt

5. Verejná ekonomika a regionálny rozvoj / Public Economics and Regional Development

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Bc. Zdenka Brucháčová, Tatiana Krnáčová
Testovanie pridanej hodnoty komplexnej služby
Abstrakt

Bc. Zuzana Jurgová
Koncepcia reformy ústavnej zdravotnej starostlivosti v kontexte IROP - problémy a výzvy
Abstrakt

Svitlana Bilan, Emiliia Yakubych (University of Trade and Economics, Lviv)
The features of tourist activity development in the West Region of Ukraine
Abstrakt

Andriana Izdebska, Anna Suprunenko (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv)
The features and prospects for development of foreign economic activity in the Carpathian Euroregion
Abstrakt

Aleksandra Krzykawska (Cracow University of Economics)
The impact of the economic system on the specificity of the health service – the case of socialist China and the capitalist United States of America
Abstrakt

Alicja Lazar, Rafał Kolorz, Jakub Lesiak (Cracow University of Economics)
The impact of Three Seas Initiative on membership countries
Abstrakt

6. Spoločenské vedy / Social Sciences

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.

Bartłomiej Homoncik (Cracow University of Economics)
History teaches us about the future
Abstrakt

Sylwia Szkołut (Cracow University of Economics)
Economic emigration of Poles to Great Britain after accession to the European Union
Abstrakt

Anna Barnaś, Ernest Kata (Cracow University of Economics)
Comparative Economic Performance: Poland and Slovakia
Abstrakt

Sławomir Bychawski (Cracow University of Economics)
Solution for possible upcoming world crisis
Abstrakt

Marta Zdrzalik (University of Technology in Opole)
Right to good administration
Abstrakt

Gaëtan Courcoux (University of Poitiers)
L´ Europe: les outils pour entreprendre
Abstrakt

Needham Derrick Jake (University of Poitiers)
The potential impact of BREXIT on selected companies
Abstrakt

8. Sekcia pre stredné školy / Section for high school students

Ing. Petra Gundová, PhD.

Martin Putnok (Hotelová akadémia, Brezno)
Nové trendy v gastronómii
Abstrakt

Adam Biloveský (Obchodná akadémia, Banská Bystrica)
Malý freestylový sprievodca Slovenskom
Abstrakt