Študentská vedecká aktivita 2022

7.4.2022, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zborník prác

7.4.2022

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

28. ročník

Zostavovateľ: Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.

Technická spoluráca: PhDr. Mária Škombárová

Zborník neprešiel jazykovou úpravou.

ISBN 978-80-557-1951-1


Student Scientific Conference 2022 – Proceedings

April 7, 2022

Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica

28th edition

Author: Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.

Technical Coordinator: PhDr. Mária Škombárová

Proceedings have not undergone any linguistic modification.

ISBN 978-80-557-1951-1

Predhovor

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má viac ako štyridsať rokov pevné a významné postavenie v systéme ekonomického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Jej cieľom je prispievať k budovaniu a rozvoju vzdelanostnej ekonomiky v rámci vzdelávania a vedeckého bádania v súlade so študijnými programami akreditovanými v študijných odboroch cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, verejná ekonomika a služby, regionálny rozvoj a verejná správa. Výsledky vedeckého bádania predstavujú prínos do rozvoja teórie ekonomických, spoločenských a prírodných vied.

Poslaním Ekonomickej fakulty UMB je pripravovať erudovaných a flexibilných ekonómov, ktorí nájdu uplatnenie na domácom a na medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať budúcnosť národnej ekonomiky a aktívne sa zúčastňovať formovania svetovej ekonomiky. Rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti a zručnosti, múdrosť, dobro a tvorivosť, vzdelanosť a vedu, a tým prispievať k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti.

Jednou z významných súčastí vedeckovýskumnej činnosti fakulty je aj študentská vedecká aktivita. Študenti tradične prezentujú výsledky svojho bádania na študentskej vedeckej konferencii. Dňa 7. apríla 2022 sa koná na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici jej 28. ročník. Práce sú rozdelené do 7 sekcií - cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, kvantitatívne metódy a informatika, verejná ekonomika a regionálny rozvoj, spoločná sekcia - spoločenské vedy a manažérske systémy a posledná sekcia určená pre študentov stredných škôl. Študenti budú na konferencii prezentovať 37súťažných prác autorského kolektívu 45 autorov, z toho bude 19 prác od zahraničných študentov z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska a Kirgizska. 1 práca študentky Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ale aj 3 práce študentov stredných škôl – z Obchodnej akadémie Detva, Evanjelického gymnázia Banská Bystrica a Obchodnej akadémie Banská Bystrica. Hodnotiace komisie zostavené z pedagógov a študentov budú posudzovať aktuálnosť tém, úroveň prác, pridanú hodnotu v nich obsiahnutú, využiteľnosť výsledkov pre rozvoj teórie i praxe a úroveň prezentácie.

Domnievame sa, že je užitočné vytvárať priestor pre kreatívne nápady a podnetné názory prezentované zahraničnými a domácimi účastníkmi. Želáme všetkým zúčastneným nielen mnoho inovatívnych nápadov, ale aj odvahu riešiť aktuálne problémy ekonomického diania. Priestor pre vyjadrenie vlastného názoru a vzájomnú diskusiu umožní 29. ročník Študentskej vedeckej aktivity.

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.


Preface

The Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica has a strong and significant position in the system of economic higher education in Slovakia for over forty years. Its aim is to contribute to building and developing the education economy in education and scientific research in accordance with study programs accredited in the fields of tourism, economy and business management, finance, banking and investment, public economy and services, regional development and public administration. The results of scientific research are a contribution to the development of the theory of economic, social and natural sciences.

The mission of the Faculty of Economics MBU is to prepare knowledgeable and flexible economists who will find employment in the domestic and international labor markets and will be able to shape the future of the national economy and actively participate in shaping the world economy. To develop a harmonious personality, knowledge and skills, wisdom, goodness and creativity, education and science, thereby contributing to the development of an educational society.

One of the important parts of the faculty's scientific and research activities is the Student's scientific conference. Students traditionally present the results of their research at a Student scientific conference. On April 7, 2022 it was held at the Faculty of Economics, UMB in Banská Bystrica its 28th edition. The papers was divided into 7 sections - tourism, economy and business management, finance, banking and investment, quantitative Methods and Informatics, public economics and regional development, social sciences and managerial systems and sections for secondary school students. Students will present 37 papers of the authors' collective at 45 students, 19 papers by foreign students from the Czech Republic, Poland ,Ukraine, Kyrgyz Republik, and 1 student from the Faculty of Economics, Technical University in Košice, but also 3 papers of secondary school students from the Business Academy in Banská Bystrica, Business Academy in Detva and Evangelical Grammar School in Banská Bystrica. Assessment committees composed of teachers and students will assess the topicality of the topics, the level of the paper, the added value contained in them, the usability of the results for both theory and practice development and the level of presentation.

We believe that it is useful to create space for creative ideas and stimulating views presented by foreign and domestic participants. We wish not only many innovative ideas to all participants, but also the courage to deal with current issues of economic affairs. The 29th edition of Student Scientific Conference will provide space for expressing one's own opinion and discussing each other.

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.

Sekcie / Sections

1. sekcia – cestovný ruch
1. section – Tourism
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
2. sekcia – ekonomika a manažment podniku
2. section – Business Economics and Management
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
3. sekcia – financie, bankovníctvo a investovanie
3. section – Finance, Banking and Investment
doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
4. sekcia – kvantitatívne metódy a informatika
4. section – Quantitative Methods and Informatics
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
5. sekcia – verejná ekonomika a regionálny rozvoj
5. section – Public Economics and Regional Development
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
6. sekcia – spoločenské vedy + manažérske systémy
6. section – Social Sciences + Managerial Systems
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
7. sekcia – manažérske systémy - IMS Poprad
7. section – Managerial Systems – IMS Poprad
neotvorená sekcia
section unopened
8. sekcia – sekcia pre stredné školy
8. section – Section for high school students
Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.

Príspevky / Articles

1. Cestovný ruch / Tourism

doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

Bc. Lukáš Černý
Psychologické aspekty v řízení hotelu
Abstrakt

Bc. Klára Chovanová
Využívanie informačných technológií v cestovnom ruchu v čase pandémie COVID 19
Abstrakt

Bc. Adéla Justrová
Ubytování na biofarmách jako součást agroturismu
Abstrakt

Markéta Kratochvílová
Konzumace čaje v České republice
Abstrakt

Bc. Zuzana Kurhajcová, Bc. Zuzana Ľachová
Rozvoj cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica
Abstrakt

Bc. Eva Magda
Fenomén jihoamerické gastronomie v Praze
Abstrakt

Bc. Emil Malikov
Tourism in Turkey

Milan Stehlík
Požadované zručnosti zamestnancov v hoteli
Abstrakt

Bc. Eva Zabudská
Spolupráca podnikov cestovného ruchu s producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania
Abstrakt

2. Ekonomika a manažment podniku / Business Economics and Management

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Esentur uulu Bektursun
Problems and solution suggestions of Supply Chain Management in the pandemic
Abstrakt

Jakub Lesiak
Competitiveness of manufacturing of V4 economies in the context of sutainable development postulates
Abstrakt

Lucia Novotná
Ako pomáha Instagram v podnikaní slovenským značkám?
Abstrakt

3. Financie, bankovníctvo a investovanie / Finance, Banking and Investment

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Matěj Fiala
Zhodnocení finančního zdraví společnosti Naturprodukt CZ spol. s r. o.
Abstrakt

Bc. Ivona Hlinková
Zelené bankovníctvo v praxi
Abstrakt

Katarzyna Lamik
The analysis of the investment attractiveness of selected African economies for Polish enterprises
Abstrakt

Prylepa Antonina
LTV as a macroprudential tool of deceleration credit booms
Abstrakt

Bc. Mária Rúčeková
Analýza priestorových vzťahov mimoriadne ukončených projektov financovaných z EŠIF na Slovensku
Abstrakt

Fatima Shawesh, Szymon Guminiak, Natalia Byczkowska
Are NFTs the future?
Abstrakt

4. Kvantitatívne metódy a informatika / Quantitative Methods and Informatics

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

Marianna Balúnová
Využívanie nástrojov tímovej spolupráce v malých a stredných podnikoch
Abstrakt

Marek Hlavatý
Udržateľnosť dôchodkového systému na Slovensku
Abstrakt

Natalia Krotowska, Szymon Guminiak, Roch Krzyżański
Artificial Intelligence - chances and dangers
Abstrakt

Albina Taalaibek kyzy
Are the Energy Consumption Fluctuations Transitory or Permanent: A case of Central and Eastern European countries
Abstrakt

5. Verejná ekonomika a regionálny rozvoj / Public Economics and Regional Development

Ing. Katarína Sýkorová, PhD.

Laura Lisková
Digitálna komunikácia miest
Abstrakt

Bc. Kristína Murínová
Kontrahovnie služieb vo verejnom sektore a koncentrácia trhu verejnej služby
Abstrakt

Rugilė Samoškaitė
The impact of transport on the environment and society in the context of the sustainable development
Abstrakt

Aleksandra Saternus
Competitiveness of Poland and Slovakia in years 2017-2021 – comparative analysis
Abstrakt

Liliana Śmiech
Perception of electric mobility in Poland
Abstrakt

Mária Vavrúšová
Využitie open dát ako nástroja Smart Governance
Abstrakt

6. Spoločenské vedy + Manažérske systémy / Social Sciences + Managerial Systems

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.

Natália Janechová
Teoreticko-metodologické východiská skúmania startupov na Slovensku
Abstrakt

Branislav Kučerík
Malthusov odkaz a uplatnenie jeho populačnej teórie na Slovensku
Abstrakt

Martina Maslaňáková
Rozdelenie Česko-Slovenska a následný ekonomický vývoj v Českej a Slovenskej republike
Abstrakt

Martin Mlynárčik
Aktuálne študijné zručnosti pri dištančnej forme štúdia
Abstrakt

Bc. Simona Žrobeková, Erika Mudráková
Hodnotenie výkonnosti vybraného podniku počas COVID-19 krízy
Abstrakt

7. Manažérske systémy - IMS Poprad / Managerial Systems – IMS Poprad

neotvorená sekcia / section unopened

8. Sekcia pre stredné školy / Section for high school students

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.

Gabriela Haringová
Cirkulárna ekonomika
Abstrakt

Katarína Sedliačiková
Exponenciálne investovanie
Abstrakt

Viktória Tóthová, Dominik Gonda, Natália Kminiaková, Martina Kortišová
Formálne a neformálne vzdelávanie o Podpoľaní
Abstrakt