Zoznam prezentácií

 

1. Agnieszka Bem, Ph. Dr (assistant professor) - Paulina Ucieklak-Jeż, Ph. Dr (assistant professor)

Wroclaw University of Economics - Jan Dlugosz University in Czestochowa

Women’s (50+) state of health as the determinant of professional activity/Zdravotný stav žien (50+) ako determinant profesionálnej aktivity

 

2. Ing. Mária Filipová

Mesto Banská Bystrica

Komunitné služby ako nutná podmienka procesu deinštitucionalizácie

 

3. Ing. Jolana Gubalová, PhD. - Ing. Dana Horváthová, PhD. -  doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela - Fakulta prírodných vied Univerzity M. Bela

Elektronické vzdelávanie v oblasti sociálneho podnikania

 

4. Mgr. Michaela Hromková, PhD. – doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. – Mgr. Katarína Letovancová – PhDr. Zuzana Polakovičová

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita v Trnave

Systematické vzdelávanie pracovníkov v organizácii

 

5. prof. PaedDr. Anna Hudecová –doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela

Koncepcia spoločného študijného programu „Manažment v sociálnej práci a sociálne podnikanie”

 

6. prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. – prof. Ing. Viera Marková, PhD.

Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela

Sociálna ekonomika a podnikanie – nový medziodborový študijný program

 

7. prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. – Ing. Eva Kmeťová

Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela

Perspektíva udržateľnosti financovania v sociálnych službách

 

8. doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Kompetenčný profil aktéra sociálnej ekonomiky

 

9. PhDr.  Štefánia NOVÁKOVÁ

Dom svitania, Jakubov

Vzdelávanie zamestnancov chránených dielní ako jedna z podmienok ich uplatnenia na voľnom trhu práce

 

10. Ing. Hana Poláčková, PhD.

Ekonomiká univerzita v Bratislave

Implementácia princípov sociálnej ekonomiky – príklad dobrej praxe

 

11. prof. Dr. Eva Poláková, PhD.

Pedagogická Fakulta Univerzity Mateja Bela

Efektívne online podnikanie zamerané na klienta

 

12. Ing. Eva Pongrácz, PhD.

Ekonomiká univerzita v Bratislave

Výzvy a trendy vo vzdelávaní o sociálnej ekonomike

 

13. Mgr. Beata Puda – Mgr. Radoslaw Brudnicki

Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku

Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku

 

14. doc. Wojciech Sońta  PhD

Ekonomická fakulta Univerzity Technologicko-Humanistickej Radom

Vlastné bývanie - sociálne alebo komerčné?

 

15. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D.

Ekolnomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Právní formy sociálních podniků ve světle zákona o obchodních korparací v české repulice od roku 2014

 

16. PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 

Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

Měnící se výsledky a výstupy studia sociální ekonomiky na VŠ

 

17. PhDr. Viera Záhorcová, PhD.

Agentúra podporovaného zamestnávania, Bratislava

Od sociálnej služby k pracovnému začleneniu – sociálny manažment a marketing

 

18. Christopher Whitworth, MBA, DipWEM, PGCHE, DMS - Zbigniew Zontek, Assistant Professor

Faculty of Management and Transport University of Bielsko-Biała, Poland

Does situated learning provide the „education” necessary for social enterprise development? /Poskytuje situačné učenie “vzdelanie” potrebné pre rozvoj sociálneho podniku?

 

19. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. – Ing. Viktorie Klímová, Ph.D

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Brno

Inovace v sociálním podnikání