Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela
Inštitút ekonomických vied Ekonomickej fakulty Univerzity M. Bela

 

 

Vzdelávanie ako determinant rozvoja

sociálneho podnikania

 

 

 
Zborník vedeckých štúdií


ISBN 978-80-557-0748-8

 

 

Editorky:

Ing. Erika Ľapinová, PhD. - Ing. Jolana Gubalová, PhD.

 

Recenzenti:

prof. PaedDr. V. Korim, CSc. - doc. JUDr. Ing. Eva Hudecová, CSc. 

 

 

Zborník vedeckých štúdií je parciálnym výstupom projektu KEGA
č. 037UMB-4/2013 Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika
a podnikanie

 

Schválené v edičnej komisii Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zborník neprešiel jazykovou úpravou.

 

 

Vydanie zborníka podporili:


2014