Zoznam štúdií

 

1.      Mgr. Barbora Baďurová, PhD.:
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
SOCIÁLNA EKONOMIKA A ENVIRONMENTÁLNA ETIKA / SOCIAL ECONOMICS
AND ENVIRONMENTAL ETHICS

 

2.      Agnieszka Bem, Ph. Dr, assistant professor
The Faculty of Management, Informatics and Finance
Wroclaw University of Economics
Paulina Ucieklak-Jez Ph. Dr, assistant professor
Faculty of Social Science
Jan Dlugosz University in Czestochowa
THE STATE OF HEALTH AS THE DETERMINANT OF WOMEN’S 50+ LABOUR FORCE PARTICIPATION / ZDRAVIE AKO DETERMINANT PARTICIPÁCIE ŽENSKEJ PRACOVNEJ SILY
 VO VEKOVEJ KATEGÓRII 50+

 

3.      Jolanta Borek, PhD, Eng.
Faculty of Economics
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
HUMAN CAPITAL AND THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COOPERATIVES / ĽUDSKÝ KAPITÁL
 A ROZVOJ SOCIÁLNYCH PODNIKOV

 

4.      Ing. Alica Božíková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEHO MARKETINGU / SPECIFICS OF SOCIAL MARKETING

 

5.      Ing. Karolína Červená, PhD.
Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
JUDr. Regina Hučková, PhD.
Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
SÚČASNÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU AKO DETERMINANT SOCIÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNOSTI? / THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION
IN SLOVAKIA AS A DETERMINER OF SOCIAL DEVELOPMENT?

 

6.      doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
VZDELÁVANIE DOSPELÝCH V KONTEXTE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA / ADULT EDUCATION WITHIN A CONTEXT OF LONG – LIFE LEARNING

 

7.      Mgr. Helena Dragulová
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
ANALÝZA VYBRANÝCH NÁSTROJOV AKTÍVNEJ POLITIKY TRHU PRÁCE / ANALYSIS
OF SELECTED INSTRUMENTS OF ACTIVE LABOR MARKET POLICY

 

8.      Ing. Šárka Fránková
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita Brno
VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONÁLNÍCH INOVAČNÍCH STRATEGIÍCH KRAJŮ ČR / EDUCATION
IN REGIONAL INNOVATION STRATEGIES OF CZECH REGIONS

 

9.      Ing. Lýdia Gondášová
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA AKO ZRIAĎOVATEĽ CHRÁNENEJ DIELNE / NONPROFIT ORGANIZATION AS A SHELTERED WORKSHOP FOUNDER

 

10.  Ing. Jolana Gubalová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Dana Horváthová, PhD.
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI SOCIÁLNEHO PODNIKANIA / E-LEARNING
IN THE FIELD OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

 

11.  Ing. Anežka Holá
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
CHRÁNENÁ DIELŇA AKO JEDEN TYP SOCIÁLNEHO PODNIKU / SHELTERED WORKSHOP
 AS ONE TYPE OF SOCIAL ENTERPRISE

 

12.  Mgr. Michaela Hromková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Katarína Letovancová
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave
doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave
PhDr. Zuzana Polakovičová
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave
SYSTEMATICKÉ VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV V ORGANIZÁCII NA PODKLADE VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ / SYSTEMATIC EDUCATION OF EMPLOYEES IN ORGANIZATION
IN RESEARCH FINDINGS

 

13.  doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Igor Gogora
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
MOŽNOSTI UPLATŇOVANIA VEDECKÝCH METÓD V STRATEGICKOM PLÁNOVANÍ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA / POSSIBLE SCIENTIFIC METHODS OF LONG-TERM PLANNING IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

 

14.  doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Gabriel Mihályi
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
VZDELÁVANIE AKO INVESTÍCIA V SOCIÁLNO-EKONOMICKOM PRIESTORE / EDUCATION
AS A FORM OF INVESTMENT IN SOCIO-ECONOMIC AREA

 

15.  prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
KONCEPCIA SPOLOČNÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU „MANAŽMENT V SOCIÁLNEJ PRÁCI
 A SOCIÁLNE PODNIKANIE“
/ CONCEPT OF COMMON STUDY PROGRAM “MANAGEMENT
IN SOCIAL WORK AND SOCIAL ENTERPRENEURSHIP”

 

16.  PhDr. Marián Kika, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
SOCIÁLNA  INTELIGENCIA MANAŽÉRA A MOŽNOSTI JEJ ZVÝŠENIA / THE SOCIAL INTELLIGENCE OF  THE MANAGER AND POSSIBILITIES ITS IMPROVEMENT

 

17.  Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita Brno
Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita Brno
INOVACE V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ / INNOVATIONS IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

 

18.  prof. PaedDr.  Gabriela Korimová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Eva Kmeťová
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PERSPEKTÍVA UDRŽATEĽNOSTI FINANCOVANIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH / FINANCIAL SUSTAINABILITY IN SOCIAL SERVICES

VZDELÁVANIE AKO DETERMINANT ROZVOJA SOCIÁLNEJ EKONOMIKY / EDUCATION
AS A DETERMINANT OF SOCIAL ECONOMY DEVELOPMENT

 

19.  prof. PaedDr.  Gabriela Korimová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
SOCIÁLNA EKONOMIKA A PODNIKANIE – NOVÝ MEDZIODBOROVÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM / SOCIAL ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP – NEW INTERDISCIPLINARY STUDY PROGRAMME

 

20.  Beata, Lewicka, MA
The Faculty of Economics
Maria Curie – Sklodowska’s University
IMPLEMENTATION OF GOOD PRACTICE AMONG THE EQUITY RELEASE PROVIDERS
IN POLAND
/ IMPLEMENTÁCIA PRÍKLADOV DOBREJ PRAXE MEDZI POSKYTOVATEĽMI REVERZNÝCH HYPOTÉK/HYPOTEKÁRNYCH DÔCHODKOV V POĽSKU

 

21.  Ewa Lipianin-Zontek, assistant profesor
Faculty of Management and Transport
University of Bielsko-Biala
THE INFORMATIVE SOCIETY AS A DETERMINANT OF SOCIAL DEVELOPMENT / INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ AKO DETERMINANT SOCIÁLNEHO ROZVOJA

 

22.  doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.
Puncový úrad Slovenskej republiky
DUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ZLATNÍCKEHO SEKTORA / DUAL EDUCATION  IN GOLD PRODUCTION  SECTOR

 

23.  Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Ekonomická fakulta, Inštitút ekonomických vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
KOMUNITNÉ VZDELÁVANIE O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A PODNIKANÍ / COMMUNITY EDUCATION ABOUT SOCIAL ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP

 

24.  doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
VÝZNAM ETICKÉHO VZDELÁVANIA PRE SOCIÁLNE PODNIKANIE / IMPORTANCE
OF ETHICS EDUCATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

 

25.  Kamil  Mazurkiewicz, MA
The Faculty of Economics
Maria Curie Skłodowska University
PROMOTION OF CORPORATE GOVERNANCE AS ONE OF THE METHODS OF REDUCING OPERATIONAL RISK IN AN ENTERPRISE / PODPORA CORPORATE GOVERNANCE AKO JEDNEJ Z METÓD REKUCIE OPERAČNÉHO RIZIKA V PODNIKU

 

26.  Mgr. Mária Milková
Ministerstvo vnútra SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
EDUKATÍVNA SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNA EKONOMIKA / EDUCATIVE SOCIAL WORK
 AND SOCIAL ECONOMY

 

27.  PhDr. Štefánia Nováková
Dom Svitania, n. o.
Jakubov
VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV CHRÁNENÝCH DIELNÍ AKO JEDNA Z PODMIENOK
ICH UPLATNENIA NA VOĽNOM TRHU PRÁCE
/ EDUCATION OF EMPLOYEES
OF SHELTERED WORKSHOPS AS ONE OF THE CONDITIONS OF THEIR APPLICATION
THE OPEN LABOUR MARKET

 

28.  Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Kresťanskodemokratické hnutie
SOCIÁLNE ORIENTOVANÉ INICIATÍVY V PODNIKATEĽSKOM PRIESTORE /  
SOCIALLY ORIENTED INITIATIVES IN THE BUSINESS AREA

 

29.  Ing. Hana Poláčková, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
IMPLEMENTÁCIA PRINCÍPOV SOCIÁLNEJ EKONOMIKY – PRÍKLAD DOBREJ PRAXE / IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL ECONOMY PRINCIPLES - AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE

 

30.  prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Pedagogická Fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EFEKTÍVNE ONLINE PODNIKANIE ZAMERANÉ NA KLIENTA / EFFECTIVE ONLINE BUSINESS FOCUSED ON CLIENT

 

31.  RNDr. Miroslav Pollák RNDr.
Ústav rómskych štúdií
Prešovská univerzita v Prešove
MOSTY Z CHUDOBY A SOCIÁLNA EKONOMIKA / BRIDGES OUT OF POVERTY
AND SOCIAL ECONOMY

 

32.  Ing. Eva Pongrácz, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
VÝZVY A TRENDY VO VZDELÁVANÍ O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE / CHALLENGES
AND TRENDS IN EDUCATION ON SOCIAL ECONOMY

 

33.  Doc. Eng. Łukasz Popławski PhD
Institute of Economics and Management
The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław
Eng. Małgorzata Rutkowska-Podołowska, PhD
Institute of Organization and Management
Technical University of Wroclaw
A SOCIAL ECONOMY SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND POSSIBLE FORMS OF TEACHING / TRVALOUDRŽATEĽNÁ SOCIÁLNA EKONOMIKA A MOŽNÉ FORMY VZDELÁVANIA

 

34.  Mgr. Michał Ratajczak
Faculty of Economics
Maria Curie-Sklodowska University
EDUCATION AND TRAINING IN THE AVIATION INDUSTRY IN THE EUROPEAN UNION -
THE LEARNING AND DEVELOPMENT OF SKILLS IN THE LABOR MARKET IN THE AIRLINE INDUSTRY
/ VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA V LETECKOM PRIEMYSLE
V EURÓPSKEJ ÚNII - UČENIE A ROZVOJ ZRUČNOSTÍ NA TRHU PRÁCE V ODVETVÍ LETECKEJ DOPRAVY

 

35.  Doc Mgr  Wojciech Sońta PhD
Ekonomická fakulta
Univerzita Technologicko-Humanistická Radom
VLASTNÉ BÝVANIE – SOCIÁLNE ALEBO KOMERČNÉ? / OWN HOUSING - SOCIAL
OR COMMERCIAL?

 

36.  Mr Anna Staszel
Fakulta manažmentu
Ekonomická univerzita v Krakove
EDUKÁCIA V ÚČTOVNÍCTVE. PODPORÍ CERTIFIKÁCIA PROFESIE ÚČTOVNÍKA  ZAVEDENÁ
 V POĽSKU RAST KVALITY PRÁCE ÚČTOVNÍKOV?
  / EDUCATION IN ACCOUNTANCY. WILL CERTIFICATION OF THE ACCOUNTING PROFESSION IN POLAND RESULT
IN AN INCREASE IN THE QUALITY OF THE ACCOUNTING OCCUPATION?

 

37.  Ing. Mária Svidroňová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE AKO NÁSTROJ PODPORY ZAMESTNATEĽNOSTI / INFORMAL EDUCATION AS A TOOL FOR INCREASING EMPLOYABILITY

 

38.  Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D.
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci
PRÁVNÍ FORMY SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ VE SVĚTLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPARACÍ
 V ČESKÉ REPULICE OD ROKU 2014
/ LEGAL FORMS OF SOCIAL ENTERPRISES
IN THE LIGHT OF THE ACT ON BUSINESS CORPORATIONS IN THE CZECH REPUBLIC SINCE 2014

 

39.  PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
MĚNÍCÍ SE VÝSLEDKY A VÝSTUPY STUDIA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY NA VŠ / CHANGING RESULTS AND OUTPUTS OF SOCIAL ECONOMY STUDIES AT THE UNIVERSITIES

 

40.  Paweł Śwital, Msc
The Faculty Law
University Radom
Marek Wikinski, Msc
The Faculty Law
University Radom
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN POLAND IN THE FIELD OF EDUCATION / ÚLOHA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V POĽSKU V OBLASTI VZDELÁVANIA

 

41.  Katarzyna Twarowska, M.Ec.
Faculty of Economics
Maria Curie-Sklodowska University
EDUCATION LEVEL AND COMPETITIVENESS OF ECONOMY - CASE OF POLAND / ÚROVEŇ VZDELANIA A KONKURENCIESCHOPNOSŤ EKONOMIKY - PRÍPAD POĽSKA

 

42.  Małgorzata Twarowska, M.Ec.
Faculty of Economics
Maria Curie-Sklodowska University
DETERMINANTS OF THE SOCIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT IN POLAND – ANALYSIS
 OF THE SELECTED TAX INCENTIVES TO SUPPORT THE SOCIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT
/ DETERMINANTY ROZVOJA SOCIÁLNYCH PODNIKOV V POĽSKU - ANALÝZA VYBRANÝCH DAŇOVÝCH STIMULOV NA PODPORU ROZVOJA SOCIÁLNYCH PODNIKOV

 

43.  Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Fakulta národohospodárska
Ekonomická univerzita
VZDELÁVANIE A VZDELÁVACIA POLITIKA / EDUCATION AND EDUCATIONAL POLICY
OF THE EUROPEAN UNION

 

44.  Zbigniew Zontek, assistant professor
Faculty of Management and Transport
University of Bielsko-Biała
Christopher Whitworth MBA, DipWEM, PGCHE, DMS
Faculty of Management and Transport
University of Bielsko-Biała
DOES SITUATED LEARNING PROVIDE THE "EDUCATION" NECESSARY FOR SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT? / POSKYTUJE SITUAČNÉ UČENIE “VZDELANIE” POTREBNÉ PRE ROZVOJ SOCIÁLNEHO PODNIKU?

 

Späť na začiatok stránky